http://www.aluksne.lv/

Ilzene

Ilzene | Vēsture | Izglītība un kultūra | Tūrisms | Saimnieciskā darbība

ILZENES PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Ilzenes pagasta pārvalde
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4344
ilzene@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze
26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Sekretāre Rudīte Pehlaka
64354556; 26164881; rudite.pehlaka@aluksne.lv
Grāmatvede Dzintra Dzelzskalēja - Kalēja 64354556;
dzintra.dzelzskaleja.kaleja@aluksne.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs
25779981; gints.rozenbergs@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; arija.rone@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa
29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Ilzenes bibliotēka, vadītāja Benita Kokarēviča 64354583; bibl.ilzene@aluksne.lv
SKIM centrs „Dailes”, vadītāja Jolanta Kazaine 26523025; tn.ilzene@aluksne.lv
Ilzenes feldšeru punkts, ārsta palīgs Iluta Medne 64354558; iluta.medne@aluksne.lv
Ilzenes pamatskola, direktore Inese Žīgure 64354585; skola.ilzene@aluksne.lv

                        Ilzenes pagasta moto – „Ar skatu nākotnē”

Ilzenes pagasta teritorija atrodas Vidusgaujas ieplakas malā, tā rietumu daļa atrodas Tālavas zemienes Trapenes līdzenumā, bet austrumu daļa – Malienas paugurainē. Pāri plašajam, viļņotajam līdzenumam paceļas Ontu kalns (124,4 m virs jūras līmeņa), Ilzenes kalns (126,6 m virs jūras līmeņa), Liepiņu kalns (114,4 m virs jūras līmeņa). Pie Ilzenes robežas atrodas Zāgadu kalns (143,3 m virs jūras līmeņa) – augstākā virsotne apkārtnē. Pagasta teritoriju 6 kilometru garumā šķērso Mustjegi pieteka Melnupe. Z daļā pa purvainu apvidu plūst tās pieteka Baltiņupe un Bebrupīte, pagasta vidienē – Melnupes pietekas Kumeļupīte un Sarkanupe. R un DR daļā tek Briežupe un Pilupe. Lielākās ūdenskrātuves – Lielsloku ezers un Siluleju dīķis. Ilzenes pagasts atrodas 27 km no novada centra - Alūksnes, no Zeltiņiem - 7,2 km, no Trapenes – 15,2 km, no Līzespasta – 20 km, no Strautiņiem – 16,4 km, no Lejasciema – 18,2 km.
Ilzenes pagasta administratīvā teritorija aizņem 6606 ha, t.sk.: lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 2746 ha, meži - 3265 ha, krūmāji - 99 ha, zem ūdeņiem - 105 ha, zem ceļiem    - 80 ha, zem ēkām- 83 ha, pārējās zemes - 158 ha, purvi - 70 ha. 2009. gada 1. janvārī Ilzenes pagastā bija 434 iedzīvotāji, no tiem Jaunzemu ciemā - 169 iedzīvotāji. Viensētu sakopojumos – Ilzenes muižā - 39 iedzīvotāji, Čonkās -25 iedzīvotāji, Paiķenos - 28 iedzīvotāji, pārējā pagasta teritorijā – 173iedzīvotāji.Pagastā darbojas – Ilzenes pagasta pārvalde, pamatskola, bibliotēka, sporta, interešu izglītības un mūžizglītības centrs „Dailes”, pasta nodaļa, veikals, feldšerpunkts, bāriņtiesa.