http://www.aluksne.lv/

Ziemeris

Ziemeris | Vēsture

ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDEPārvaldes kontaktinformācija

Ziemera pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV – 4332
ziemeri@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine
64381299; 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre - kasiere Anna Veļķere
64381119; anna.velkere@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Grāmatvedības uzskaitvede Rimma Bula
64381118; rimma.bula@aluksne.lv
Autoceļu remonta un uzturēšanas organizators, darba aizsardzības speciālists Aivars Augulis

aivars.augulis@aluksne.lv

 

Saimniecības pārzinis, mikroautobusa šoferis Gunārs Hercogs ziemeri@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane
64321687; 26595113; sanita.bukane@aluksne.lv
Sociālā darbiniece
Zane Sīle
64321686; 29419893; zane.sile@aluksne.lv
Māriņkalna bibliotēka, vadītāja Rudīte Jaunzema 64321685; bibl.marinkalns@aluksne.lv
Māriņkalna tautas nams, vadītāja Inta Tolstiha 26413370; tn.marinkalns@aluksne.lv
Ziemeru pamatskola, direktore Ilze Andronova 64381298 (direktore); 6432696 (metodiskais kab.); 26630322; skola.ziemeri@aluksne.lv

     Ziemera pagastā darbojas: Ziemeru pamatskola, ģimenes ārsta Aritas Prindules prakses papildus pieņemšanas vieta, Māriņkalna bibliotēka, Māriņkalna tautas nams, 29.Ziemeru mazpulks un pasta nodaļa.
29.Ziemeru Mazpulks 2011.-2012.gadā darbojas biedrības „Latvijas Mazpulki” realizētajā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” projektā – apmācību programmā „Visu daru es ar prieku”. Projekta ietvaros mazpulcēnu grupa regulāri apgūst prasmes un savstarpējās saskarsmes iemaņas mazpulka vadītāja- seniora Jāņa Bērtiņa vadībā.