http://www.aluksne.lv/Pagastu pārvaldes

Alsviķu pagasta pārvalde
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV – 4333
alsviki@aluksne.lv

Vadītāja Ingrīda Sniedze

26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv

Lietvede Zinaida Silirava

Tālr./fakss 64354142, 29143271; zinaida.silirava@aluksne.lv

Kasiere-nodokļu administratore Olga Čudarkina

64354142; olga.cudarkina@aluksne.lv

Grāmatvede uzskaitvede Antra Apine

64354151 antra.apine@aluksne.lv

Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone

20236044; arija.rone@aluksne.lv

 

 

Alsviķu komunālās saimniecības vadītājs Aivars Logins

26611353; aivars.logins@aluksne.lv

Alsviķu kultūras nams, vadītāja Marina Ramane

28330421; kn.alsviki@aluksne.lv

Alsviķu bibliotēka, vadītāja Sarmīte Meļķe

26371358; bibl.alsviki@aluksne.lv

Sociālā darbiniece (Alsviķos) Ligita Podziņa

64354160, 26394745 ligita.podzina@aluksne.lv

Sociālā darbiniece (Strautiņos, Alsviķos) Daiga Ūdre

29459551 daiga.udre@aluksne.lv

Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte

26427655; kristine.pukite@aluksne.lv

Strautiņu bibliotēka, vadītāja Svetlana Vēvere

64300829; bibl.strautini@aluksne.lv

PII „Saulīte”, vadītāja Evija Kubulniece

64354145; 29162206; saulite@aluksne.lv

Strautiņu pamatskola, direktore Ingrīda Pedece

64300830; 64300876; 64300843 (pirmsskola); 25615640; skola.strautini@aluksne.lv

Alsviķu feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ligita Podziņa

64354160; ligita.podzina@aluksne.lv

Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Vija Riekstiņa

64300829; vija.riekstina@aluksne.lv 

   
Annas pagasta pārvalde
„Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
annas.pagasts@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova
26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Lietvede/nodokļu administratore Skaidrīte Līdaciņa
64381660; 26405503; fakss 64381659 skaidrite.lidacina@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Strade
64381660; 29421540; maija.strade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone
29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Annas feldšeru-vecmāšu punkts, feldšere
64381658
Annas bibliotēka, vadītāja Ina Balaņuka 64354221; bibl.anna@aluksne.lv
Annas kultūras nams, vadītāja Vizma Reimandova 29351138; kn.anna@aluksne.lv
   
Ilzenes pagasta pārvalde
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4344
ilzene@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze
26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Sekretāre Rudīte Pehlaka
64354556; 26164881
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; arija.rone@ aluksne.lv
Ilzenes komunālās saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs 25779981; gints.rozenbergs@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa
29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Grāmatvede Dzintra Dzelzskalēja - Kalēja 64354576; dzintra.dzelzskaleja.kaleja@aluksne.lv
Ilzenes bibliotēka, vadītāja Benita Kokarēviča 64354583; bibl.ilzene@aluksne.lv
SKIM centrs „Dailes”, vadītāja Jolanta Kazaine 26523025; tn.ilzene@aluksne.lv
Ilzenes pamatskola, direktore Inese Žīgure 64354585; direktore.ilz@aluksne.edu.lv
Ilzenes feldšeru punkts, ārsta palīgs Iluta Medne 64354558; iluta.medne@aluksne.lv
   
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV- 4350
jaunaluksne@aluksne.lv
Vadītāja Inta Cinglere
29219720; inta.cinglere@aluksne.lv
Sekretāre Rudīte Pole
Tālr./fakss 64354064; 25447781
Grāmatvedības uzskaitvede Aija Roķe 64354028; aija.roke@aluksne.lv
Nodokļu administratore Gija Bindre 64354028 gija.bindre@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; violeta.klavina@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Vitālijs Gerasimins 64354064
Jaunalūksnes bibliotēka, vadītāja Ieva Zakarīte 64354064; bibl.kolbergis@aluksne.lv
Bejas bibliotēka, vadītāja Mudīte Rusakova 64354401; bibl.beja@aluksne.lv
Kolberģa tautas nams, vadītāja Rudīte Simanoviča 64354097; tn.kolbergis@aluksne.lv
Bejas novadpētniecības centrs, pārzine Jolanta Baldiņa 25664432; bejasmuzejs@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Dagmāra Melece (Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā)
64354064; 64354418; 26309177
dagmara.melece@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ārija Simanoviča (Bejā, "Rūķos") 64354418, arija.simanovica@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Gunta Vanaga 64354064; 29214599; gunta.vanaga@aluksne.lv
Bejas feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča
64354418; 25775584; beja.fvp@aluksne.lv
PII „Pūcīte”, vadītāja Ligita Belova 64354009; pucite@aluksne.lv
Bejas pamatskola, direktore Silvija Aizupe 64354442; 64354406; direktors.beja@aluksne.edu.lv
   
Jaunannas pagasta pārvalde
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV- 4340
jaunanna@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova
26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Sekretāre Ieva Vimba
64381664; 25664417; fakss 64381667
Grāmatvedības uzskaitvede Sanita Baltiņa
64381665; sanita.baltina@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 64381664; 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Jaunannas bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 64381668; bibl.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas tautas nams, vadītāja Iveta Baltā-Vanaga 28366016; tn.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule 26489927; direktors.jan@aluksne.edu.lv
   
Jaunlaicenes pagasta pārvalde
„Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
jaunlaicene@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine
64381146; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre - kasiere Sandra Otsa
Tālr/fakss 64381146; 29379811
Grāmatvedības uzskaitvede Gunta Vārtukapteine
64381146; gunta.vartukapteine@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Saimniecības pārzine Judīte Kaktiņa 64381146; 29489910; judite.kaktina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane

26595113

; sanita.bukane@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 64381146; 29478789; maija.podegrade@aluksne.lv
Jaunlaicenes bibliotēka, vadītāja Iveta Šķepaste 64354977; bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
Jaunlaicenes tautas nams, vadītāja Māra Svārupe 64354977; 29123994; tn.jaunlaicene@aluksne.lv
Jaunlaicenes muižas muzejs, vadītāja Sandra Jankovska 29356277; 64381146 (fakss); jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
Jaunlaicenes pamatskola, direktore Daiga Birkenberga 26489927; direktors.jan@aluksne.edu.lv
   
Kalncempju pagasta pārvalde
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV – 4342
kalncempji@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova

26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv

Sekretāre - lietvede Dina Ozola
64381641; 26447102; fakss 64381642
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa

29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv

Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte
26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Kalncempju bibliotēka, vadītāja Dina Ozola bibl.kalncempji@aluksne.lv
Viktora Ķirpa Ates muzejs, vadītāja Janita Šolina 25664436; 25563597 (vadītāja)
atesmuzejs@aluksne.lv
Feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Mārīte Vērse 28630755
Sabiedriskais centrs, vadītāja Zeltīte Kākere 26365885;
   
Liepnas pagasta pārvalde
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV – 4354
liepna@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Priede
26437421; iveta.priede@aluksne.lv
Lietvedības sekretāre Ilze Paia
64329134; 29147011; fakss 64381132

Grāmatvede - uzskaitvede Rudīte Bistrova

64307080; rudite.bistrova@aluksne.lv
Kasiere, nodokļu administratore Mārīte Jaudzema 64307080; marite.jaudzema@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325, 26479998; laima.kanepe@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Jūlija Bogdanova
64381384; 29269572; julija.bogdanova@aluksne.lv
Uzņēmējdarbības atbalsta un informācijas centrs 64381384
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Liepnas bibliotēka, vadītāja Inese Paia 64329307; bibl.liepna@aluksne.lv
Liepnas tautas nams, vadītāja Lienīte Trivole 29438300; 26889908; tn.liepna@aluksne.lv
Liepnas vidusskola, direktore Liene Stabinge 64307075; 64307074; 26131191; lvs@aluksne.edu.lv
Liepnas internātpamatskola, direktore Ina Aizupe 64329179; 64354056 (tālr./fakss); 26323276; direktors.lis@aluksne.edu.lv
   
Malienas pagasta pārvalde
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
maliena@aluksne.lv
Vadītāja Inta Cinglere
64354278; 29219720; inta.cinglere@aluksne.lv
Sekretāre Svetlana Prenka-Mihailova
Tālr/fakss 64354278; 26426090
Grāmatvedības uzskaitvede Inga Jaunzema Tālr/fakss 64354278; inga.jaunzema@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; violeta.klavina@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Jānis Pūpols 25445529
Sociālā darbiniece Maija Strade 29421540; maija.strade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Malienas bibliotēka, vadītāja Daina Baltā 64354906; bibl.maliena@aluksne.lv
Malienas tautas nams, vadītāja Aivita Ezeriņa 64354303; tn.maliena@aluksne.lv
Malienas pamatskola, direktore Ieva Baltā-Pilsētniece 64354315; 28674060; skola.mal@aluksne.edu.lv
PII „Mazputniņš”, vadītāja Ieviņa Āboltiņa 64354314; mazputnins@aluksne.lv
   
Mālupes pagasta pārvalde
„Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
malupe@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Priede
64354830; 26437421; iveta.priede@aluksne.lv
Lietvedības sekretāre Mudīte Muceniece
64354830; 25660034;
Grāmatvede - uzskaitvede Daiga Mihailova
64354830; daiga.mihailova@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Dainis Ertmanis 64354830; dainis.ertmanis@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325, 26479998; laima.kanepe@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Mālupes bibliotēka, vadītāja Anita Gusta 64354900; bibl.malupe@aluksne.lv
Saieta nams, vadītāja Iveta Zvejniece 26585594; sn.malupe@aluksne.lv
Mālupes feldšerpunkts 25663337
   
Mārkalnes pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4351
markalne@aluksne.lv
Vadītāja Daiga Vītola
26597354; daiga.vitola@aluksne.lv
Sekretāre - lietvede Iveta Driņina
64322116; 25620818; iveta.drinina@aluksne.lv

Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322116; 20236801; viesturs.zakis@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzine Gunita Berkule 26455814
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 64322116; 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Iveta Bondare
64322116; 29476553; iveta.bondare@aluksne.lv
Mārkalnes bibliotēka, vadītāja Sanita Silirova 25662273; bibl.markalne@aluksne.lv
Mārkalnes tautas nams, vadītāja Astra Strazda 26544098; tn.markalne@aluksne.lv
   
Feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438
Pededzes pagasta pārvalde
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4352
pededze@aluksne.lv
Vadītāja Daiga Vītola
26597354; daiga.vitola@aluksne.lv
Sekretāre - lietvede Mirdza Korne
64324309; 25661148
Grāmatvedības uzskaitvede Valentīna Bogdanova 64324309; 25661148; valentina.bogdanova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322115; 20236801; viesturs.zakis@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 64324309; 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Irita Paegle 64324309; 29427814; irita.paegle@aluksne.lv
Pededzes bibliotēka, vadītāja Antoņina Girs 64324329; bibl.pededze@aluksne.lv
Pededzes tautas nams, vadītāja Tatjana Steklova 29176039; tn.pededze@aluksne.lv
Pededzes pamatskola, direktore Selga Bībere 64324339;26596817; direktors.ped@aluksne.edu.lv
Pededzes lauku ambulance, ārsta palīgs Ņina Možarova 64324334
Veclaicenes pagasta pārvalde
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4335
veclaicene@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine
64329018; 29296302; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre Strauta Klaipa
64329018, 29296302; tālr/fakss 64329028
Saimniecības pārzinis Jānis Dambis 64329018, 29296302; janis.dambis@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Lauku tūrisma speciālists Jānis Prangels 64329028; 26520232; janis.prangels@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade
29478789; maija.podegrade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane

26595113

; sanita.bukane@aluksne.lv
Veclaicenes bibliotēka, vadītāja Līga Pjuse 64329031; bibl.veclaicene@aluksne.lv
Veclaicenes tautas nams, vadītāja Maija Rozīte 64329020; 26633547; 26468307; tn.veclaicene@aluksne.lv
Veclaicenes vēres krātuve, krājuma glabātāja Maija Bleiferte 64329028; 29347398; veclaicenesmuzejs@aluksne.lv
   
Zeltiņu pagasta pārvalde
„Strazdiņi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV – 4345
zeltini@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze
26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Lietvede Elita Laiva
64354610; 26520677;
fakss 64321658
Grāmatvede - kasiere Ieva Bolovņikova 64321659; ieva.bolovnikova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; arija.rone@aluksne.lv
Ceļu meistars Didzis Zaķis 64354610; didzis.zakis@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte
26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa
64321661; 29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Zeltiņu tautas nams, vadītāja Gunita Paleja 29492284; tn.zeltini@aluksne.lv
Zeltiņu bibliotēka, vadītāja Agita Žīgure 25745577; bibl.zeltini@aluksne.lv
Zeltiņu vēstures krātuve, vadītāja Sandra Magaziņa 29499352; zeltinumuzejs@aluksne.lv
   
Ziemera pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV – 4332
ziemeri@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine
64381299; 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre - kasiere Anna Veļķere
64381119; anna.velkere@aluksne.lv
Grāmatvedības uzskaitvede Rimma Bula
64381118; rimma.bula@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Autoceļu remonta un uzturēšanas organizators, darba aizsardzības speciālists Aivars Augulis aivars.augulis@aluksne.lv
Saimniecības pārzinis, mikroautobusa šoferis Gunārs Hercogs ziemeri@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane

26595113

; sanita.bukane@aluksne.lv
Sociālā darbiniece
Zane Sīle
64321686; 29419893; zane.sile@aluksne.lv
Māriņkalna bibliotēka, vadītāja Rudīte Jaunzema 64321685; bibl.marinkalns@aluksne.lv
Māriņkalna tautas nams, vadītāja Inta Tolstiha 26413370; tn.marinkalns@aluksne.lv
Ziemeru pamatskola, direktore Ilze Andronova 64381298 (direktore); 6432696 (metodiskais kab.); 26630322; skola.ziemeri@aluksne.lv