http://www.aluksne.lv/
 | LAT | ENG | EST | RUS |
Novads Ziņas par pašvaldību Pašvaldības iestādes Kontakti Pakalpojumi Projekti Pašvaldības iepirkumi Izsoles Normatīvie akti un dokumenti "Alūksnes Novada Vēstis" Publikācijas un statistika Vakances Eiropas Savienība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Konkursi Jauniešiem Zaļā gaisma Dzīvnieku patversme Saites Ziņu arhīvs

Lai pieteiktos jaunākajām ziņām, ievadiet savu e-pastuPagastu pārvaldes

Alsviķu pagasta pārvalde
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV – 4333
alsviki@aluksne.lv

Vadītāja Ingrīda Sniedze

26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv

Lietvede Zinaida Silirava

Tālr./fakss 64354142, 29143271; zinaida.silirava@aluksne.lv

Kasiere-nodokļu administratore Olga Čudarkina

64354142; olga.cudarkina@aluksne.lv

Grāmatvede uzskaitvede Antra Apine

64354151 antra.apine@aluksne.lv

Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone

20236044; arija.rone@aluksne.lv

 

 

Alsviķu komunālās saimniecības vadītājs Aivars Logins

26611353; aivars.logins@aluksne.lv

Alsviķu kultūras nams, vadītāja Marina Ramane

28330421; kn.alsviki@aluksne.lv

Alsviķu bibliotēka, vadītāja Sarmīte Meļķe

26371358; bibl.alsviki@aluksne.lv

Sociālā darbiniece (Alsviķos) Ligita Podziņa

64354160, 26394745 ligita.podzina@aluksne.lv

Sociālā darbiniece (Strautiņos, Alsviķos) Daiga Ūdre

29459551 daiga.udre@aluksne.lv

Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte

26427655; kristine.pukite@aluksne.lv

Strautiņu bibliotēka, vadītāja Svetlana Vēvere

64300829; bibl.strautini@aluksne.lv

PII „Saulīte”, vadītāja Evija Kubulniece

64354145; 29162206; saulite@aluksne.lv

Strautiņu pamatskola, direktore Ingrīda Pedece

64300830; 64300876; 64300843 (pirmsskola); 25615640; skola.strautini@aluksne.lv

Alsviķu feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ligita Podziņa

64354160; ligita.podzina@aluksne.lv

Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Vija Riekstiņa

64300829; vija.riekstina@aluksne.lv 

   
Annas pagasta pārvalde
„Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
annas.pagasts@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova
26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Lietvede/nodokļu administratore Skaidrīte Līdaciņa
64381660; 26405503; fakss 64381659 skaidrite.lidacina@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Strade
64381660; 29421540; maija.strade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone
29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Annas feldšeru-vecmāšu punkts, feldšere
64381658
Annas bibliotēka, vadītāja Ina Balaņuka 64354221; bibl.anna@aluksne.lv
Annas kultūras nams, vadītāja Vizma Reimandova 29351138; kn.anna@aluksne.lv
   
Ilzenes pagasta pārvalde
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4344
ilzene@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze
26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Sekretāre Rudīte Pehlaka
64354556; 26164881
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; arija.rone@ aluksne.lv
Ilzenes komunālās saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs 25779981; gints.rozenbergs@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa
29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Grāmatvede Dzintra Dzelzskalēja - Kalēja 64354576; dzintra.dzelzskaleja.kaleja@aluksne.lv
Ilzenes bibliotēka, vadītāja Benita Kokarēviča 64354583; bibl.ilzene@aluksne.lv
SKIM centrs „Dailes”, vadītāja Jolanta Kazaine 26523025; tn.ilzene@aluksne.lv
Ilzenes pamatskola, direktore Inese Žīgure 64354585; direktore.ilz@aluksne.edu.lv
Ilzenes feldšeru punkts, ārsta palīgs Iluta Medne 64354558; iluta.medne@aluksne.lv
   
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV- 4350
jaunaluksne@aluksne.lv
Vadītāja Inta Cinglere
29219720; inta.cinglere@aluksne.lv
Sekretāre Rudīte Pole
Tālr./fakss 64354064; 25447781
Grāmatvedības uzskaitvede Aija Roķe 64354028; aija.roke@aluksne.lv
Nodokļu administratore Gija Bindre 64354028 gija.bindre@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; violeta.klavina@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Vitālijs Gerasimins 64354064
Jaunalūksnes bibliotēka, vadītāja Ieva Zakarīte 64354064; bibl.kolbergis@aluksne.lv
Bejas bibliotēka, vadītāja Mudīte Rusakova 64354401; bibl.beja@aluksne.lv
Kolberģa tautas nams, vadītāja Rudīte Simanoviča 64354097; tn.kolbergis@aluksne.lv
Bejas novadpētniecības centrs, pārzine Jolanta Baldiņa 25664432; bejasmuzejs@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Dagmāra Melece (Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā)
64354064; 64354418; 26309177
dagmara.melece@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ārija Simanoviča (Bejā, "Rūķos") 64354418, arija.simanovica@aluksne.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Gunta Vanaga 64354064; 29214599; gunta.vanaga@aluksne.lv
Bejas feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča
64354418; 25775584; beja.fvp@aluksne.lv
PII „Pūcīte”, vadītāja Ligita Belova 64354009; pucite@aluksne.lv
Bejas pamatskola, direktore Silvija Aizupe 64354442; 64354406; direktors.beja@aluksne.edu.lv
   
Jaunannas pagasta pārvalde
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV- 4340
jaunanna@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova
26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv
Sekretāre Ieva Vimba
64381664; 25664417; fakss 64381667
Grāmatvedības uzskaitvede Sanita Baltiņa
64381665; sanita.baltina@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 64381664; 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Jaunannas bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 64381668; bibl.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas tautas nams, vadītāja Iveta Baltā-Vanaga 28366016; tn.jaunanna@aluksne.lv
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule 26489927; direktors.jan@aluksne.edu.lv
   
Jaunlaicenes pagasta pārvalde
„Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
jaunlaicene@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine
64381146; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre - kasiere Sandra Otsa
Tālr/fakss 64381146; 29379811
Grāmatvedības uzskaitvede Gunta Vārtukapteine
64381146; gunta.vartukapteine@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Saimniecības pārzine Judīte Kaktiņa 64381146; 29489910; judite.kaktina@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane

26595113

; sanita.bukane@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 64381146; 29478789; maija.podegrade@aluksne.lv
Jaunlaicenes bibliotēka, vadītāja Iveta Šķepaste 64354977; bibl.jaunlaicene@aluksne.lv
Jaunlaicenes tautas nams, vadītāja Māra Svārupe 64354977; 29123994; tn.jaunlaicene@aluksne.lv
Jaunlaicenes muižas muzejs, vadītāja Sandra Jankovska 29356277; 64381146 (fakss); jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
Jaunlaicenes pamatskola, direktore Daiga Birkenberga 26489927; direktors.jan@aluksne.edu.lv
   
Kalncempju pagasta pārvalde
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV – 4342
kalncempji@aluksne.lv
Vadītāja Vēsma Čugunova

26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv

Sekretāre - lietvede Dina Ozola
64381641; 26447102; fakss 64381642
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; vija.zake@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa

29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv

Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte
26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Kalncempju bibliotēka, vadītāja Dina Ozola bibl.kalncempji@aluksne.lv
Viktora Ķirpa Ates muzejs, vadītāja Janita Šolina 25664436; 25563597 (vadītāja)
atesmuzejs@aluksne.lv
Feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Mārīte Vērse 28630755
Sabiedriskais centrs, vadītāja Zeltīte Kākere 26365885;
   
Liepnas pagasta pārvalde
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV – 4354
liepna@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Priede
26437421; iveta.priede@aluksne.lv
Lietvedības sekretāre Ilze Paia
64329134; 29147011; fakss 64381132

Grāmatvede - uzskaitvede Rudīte Bistrova

64307080; rudite.bistrova@aluksne.lv
Kasiere, nodokļu administratore Mārīte Jaudzema 64307080; marite.jaudzema@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325, 26479998; laima.kanepe@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Jūlija Bogdanova
64381384; 29269572; julija.bogdanova@aluksne.lv
Uzņēmējdarbības atbalsta un informācijas centrs 64381384
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Liepnas bibliotēka, vadītāja Inese Paia 64329307; bibl.liepna@aluksne.lv
Liepnas tautas nams, vadītāja Lienīte Zučika 29438300; 26889908; tn.liepna@aluksne.lv
Liepnas vidusskola, direktore Liene Stabinge 64307075; 64307074; 26131191; lvs@aluksne.edu.lv
Liepnas internātpamatskola, direktore Ina Aizupe 64329179; 64354056 (tālr./fakss); 26323276; direktors.lis@aluksne.edu.lv
   
Malienas pagasta pārvalde
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
maliena@aluksne.lv
Vadītāja Inta Cinglere
64354278; 29219720; inta.cinglere@aluksne.lv
Sekretāre Svetlana Prenka-Mihailova
Tālr/fakss 64354278; 26426090
Grāmatvedības uzskaitvede Inga Jaunzema Tālr/fakss 64354278; inga.jaunzema@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; violeta.klavina@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Jānis Pūpols 25445529
Sociālā darbiniece Maija Strade 29421540; maija.strade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Malienas bibliotēka, vadītāja Daina Baltā 64354906; bibl.maliena@aluksne.lv
Malienas tautas nams, vadītāja Aivita Ezeriņa 64354303; tn.maliena@aluksne.lv
Malienas pamatskola, direktore Ieva Baltā-Pilsētniece 64354315; 28674060; skola.mal@aluksne.edu.lv
PII „Mazputniņš”, vadītāja Ieviņa Āboltiņa 64354314; mazputnins@aluksne.lv
   
Mālupes pagasta pārvalde
„Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
malupe@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Priede
64354830; 26437421; iveta.priede@aluksne.lv
Lietvedības sekretāre Mudīte Muceniece
64354830; 25660034;
Grāmatvede - uzskaitvede Daiga Mihailova
64354830; daiga.mihailova@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzinis Dainis Ertmanis 64354830; dainis.ertmanis@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325, 26479998; laima.kanepe@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 29480075; ieva.vimba@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; elita.jansone@aluksne.lv
Mālupes bibliotēka, vadītāja Anita Gusta 64354900; bibl.malupe@aluksne.lv
Saieta nams, vadītāja Iveta Zvejniece 26585594; sn.malupe@aluksne.lv
Mālupes feldšerpunkts 25663337
   
Mārkalnes pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4351
markalne@aluksne.lv
Vadītāja Daiga Vītola
26597354; daiga.vitola@aluksne.lv
Sekretāre - lietvede Iveta Driņina
64322116; 25620818; iveta.drinina@aluksne.lv

Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322116; 20236801; viesturs.zakis@aluksne.lv
Komunālās saimniecības pārzine Gunita Berkule 26455814
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 64322116; 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Iveta Bondare
64322116; 29476553; iveta.bondare@aluksne.lv
Mārkalnes bibliotēka, vadītāja Sanita Silirova 25662273; bibl.markalne@aluksne.lv
Mārkalnes tautas nams, vadītāja Astra Strazda 26544098; tn.markalne@aluksne.lv
   
Feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438
Pededzes pagasta pārvalde
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4352
pededze@aluksne.lv
Vadītāja Daiga Vītola
26597354; daiga.vitola@aluksne.lv
Sekretāre - lietvede Mirdza Korne
64324309; 25661148
Grāmatvedības uzskaitvede Valentīna Bogdanova 64324309; 25661148; valentina.bogdanova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322115; 20236801; viesturs.zakis@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova 64324309; 26536797; ilze.pnova@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Irita Paegle 64324309; 29427814; irita.paegle@aluksne.lv
Pededzes bibliotēka, vadītāja Antoņina Girs 64324329; bibl.pededze@aluksne.lv
Pededzes tautas nams, vadītāja Tatjana Steklova 29176039; tn.pededze@aluksne.lv
Pededzes pamatskola, direktore Selga Bībere 64324339;26596817; direktors.ped@aluksne.edu.lv
Pededzes lauku ambulance, ārsta palīgs Ņina Možarova 64324334
Veclaicenes pagasta pārvalde
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV – 4335
veclaicene@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine
64329018; 29296302; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre Strauta Klaipa
64329018, 29296302; tālr/fakss 64329028
Saimniecības pārzinis Jānis Dambis 64329018, 29296302; janis.dambis@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Lauku tūrisma speciālists Jānis Prangels 64329028; 26520232; janis.prangels@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Maija Podegrade
29478789; maija.podegrade@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane

26595113

; sanita.bukane@aluksne.lv
Veclaicenes bibliotēka, vadītāja Līga Pjuse 64329031; bibl.veclaicene@aluksne.lv
Veclaicenes tautas nams, vadītāja Maija Rozīte 64329020; 26633547; 26468307; tn.veclaicene@aluksne.lv
Veclaicenes muzejs, krājuma glabātāja Maija Bleiferte 64329028; 29347398; veclaicenesmuzejs@aluksne.lv
   
Zeltiņu pagasta pārvalde
„Strazdiņi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV – 4345
zeltini@aluksne.lv
Vadītāja Ingrīda Sniedze
26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv
Lietvede Elita Laiva
64354610; 26520677;
fakss 64321658
Grāmatvede - kasiere Ieva Bolovņikova 64321659; ieva.bolovnikova@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; arija.rone@aluksne.lv
Ceļu meistars Didzis Zaķis 64354610; didzis.zakis@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte
26427655; kristine.pukite@aluksne.lv
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa
64321661; 29269701; nellija.rezgorina@aluksne.lv
Zeltiņu tautas nams, vadītāja Gunita Paleja 29492284; tn.zeltini@aluksne.lv
Zeltiņu bibliotēka, vadītāja Agita Žīgure 25745577; bibl.zeltini@aluksne.lv
Zeltiņu muzejs, vadītāja Sandra Magaziņa 29499352; zeltinumuzejs@aluksne.lv
   
Ziemera pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV – 4332
ziemeri@aluksne.lv
Vadītāja Iveta Vārtukapteine
64381299; 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv
Sekretāre - kasiere Anna Veļķere
64381119; anna.velkere@aluksne.lv
Grāmatvedības uzskaitvede Rimma Bula
64381118; rimma.bula@aluksne.lv
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv
Autoceļu remonta un uzturēšanas organizators, darba aizsardzības speciālists Aivars Augulis aivars.augulis@aluksne.lv
Saimniecības pārzinis, mikroautobusa šoferis Gunārs Hercogs ziemeri@aluksne.lv
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane

26595113

; sanita.bukane@aluksne.lv
Sociālā darbiniece
Zane Sīle
64321686; 29419893; zane.sile@aluksne.lv
Māriņkalna bibliotēka, vadītāja Rudīte Jaunzema 64321685; bibl.marinkalns@aluksne.lv
Māriņkalna tautas nams, vadītāja Inta Tolstiha 26413370; tn.marinkalns@aluksne.lv
Ziemeru pamatskola, direktore Ilze Andronova 64381298 (direktore); 6432696 (metodiskais kab.); 26630322; skola.ziemeri@aluksne.lv
   
Pēdējās izmaiņas:
04-10-2017 17:49


Jaunākās ziņas
Oktobris 2017
P O T C P S Sv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 baneris

Alternative content
Alternative contentbaneris

baneris

baneris


banerisContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


banerisbaneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris

baneris