Alūksnes novada domes 22.12.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

     1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
     2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Atvasītes”, Annas pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Krustceles”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     4. Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Tarnovski”, Fjukos, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     5. Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Saides 3”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvēta zemesgabala „Misiņkalnā”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga apbūvēta zemesgabala „Papardes - 24”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Papardes - 28”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     9. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā brīvā dzīvokļa Nr.15, „Bērzulejās”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     10. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā brīvā dzīvokļa Nr.53, Torņa ielā 11, Alūksnē atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     11. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā brīvā dzīvokļa Nr.45, Ganību ielā 1, Alūksnē atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     12. Par nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 51, Alūksnē, atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     13. Par apbūvēta zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu “Garjuri 22”- 1,Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     14. Par apbūvēta zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu “Garjuri 22”- 2, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     15. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās mājas „Smilgas”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     16. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.4 anulēšanu un jaunas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojusi A.EGLE, nav izskatīts komitejās).
     17. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes „Dzimtsarakstu nodaļa” nosaukuma maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     18. Par Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienības „Ilzenes feldšerpunkts” nosaukuma maiņu (lēmuma projektu sagatavojis J.GRIŠČENKO, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     19. Par grozījumu Ilzenes pagasta pārvaldes nolikumā (lēmuma projektu sagatavojis J.GRIŠČENKO, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     20. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes „Jaunannas pamatskola” nosaukuma maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, nav izskatīts komitejās).
     21. Par saistošo noteikumu Nr.32/2011 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     22. Par projekta ,,Tranzītceļa P43 rekonstrukcija Alūksnes pilsētas teritorijā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     23. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 24.03.2011. lēmumā Nr.139 „Par nekustamā īpašuma – ēkas Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā telpu nomu” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     24. Par telpu Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).
     25. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Alūksnes novada teritorijā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     26. Par maksas apstiprināšanu par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem transporta pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     27. Par maksas apstiprināšanu sporta būvju izmantošanai (lēmuma projektu sagatavoja kultūras un sporta nodaļa, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un A.EGLE, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).
     28. Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada bāriņtiesā (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA, finanšu komitejā)
     29. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBEGA, izskatīts finanšu komitejā).
     30. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.10.2011. lēmumā Nr.411 „Par noteikumu Nr.21/2011 ,,Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām, internātskolai no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.decembrim” apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejā).
     31. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātskolai 2011.gada septembrī – decembrī (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejā).
     32. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.11.2011. lēmumā Nr.447 „Par Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rezerves fonda izlietojumu” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejā).
     33. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.10.2011. lēmumā Nr.424 „Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” īstenošanai” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).
     34. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).
     35. Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.240 „Par dienas aprūpes centra „Saules stars” personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu un uzturēšanu”” (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, A.PRIŽAVOITE, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejā).
     36. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.03.2011. lēmumā Nr.150 ,,Par projekta „Dienas Aprūpes centram „Saules stars” paredzēto telpu renovācija Alūksnē, Glikā ielā 13” pieteikuma iesniegšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     37. Par saistošo noteikumu Nr.33/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2011.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     38. Par telpu Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     39. Par sadarbību ar SIA „EURO BUILDING CORPORATION” atpūtas kompleksa izveidošanā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un A.PRIŽAVOITE, izskatīts finanšu komitejā).
     40. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālā dienesta nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejā).
     Slēgtā daļa

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv