Alūksnes novada domes 24.02.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Bērzukalns”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojuši A.UPĪTS, I.ŅIKITINA un J.LĪCIS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vecrullīši”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojuši A.UPĪTS, I.VĀRTUKAPTEINE un J.LĪCIS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

4. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmumā Nr.718 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Akmeņdruvas”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā” (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojuši A.UPĪTS un I.PRIEDE, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.ČABLE, saskaņojuši A.UPĪTS un S.HARJO - OZOLIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

6. Par Ziemera pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju (lēmuma projektu sagatavojusi S.HARJO-OZOLIŅA, saskaņojuši A.UPĪTS, A.VEISMANIS, L.ŠĶEPASTE un J.LĪCIS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

7. Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – dzīvokļa „Kolberģis 10” - 4, Kolberģos, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

8. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Administratīvā komisija” sastāvā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

9. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Apstādījumu aizsardzības komisija” locekļu sastāvā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

10. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Pašvaldības iepirkumu komisija” sastāvā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

11. Par pilnvarojumu Alūksnes novada Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu vadītājam (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

12. Par instrukcijas „Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojuši T.STAFECKA, J.GRIŠČENKO, V.ČUGUNOVA, izskatīts teritoriālajā un finanšu komitejās).

13. Par Alsviķu bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.MEĻĶE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

14. Par Annas bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.ČUGUNOVA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

15. Par Bejas bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

16. Par Ilzenes bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis J.GRIŠČENKO, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

17. Par Jaunalūksnes bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

18. Par Jaunannas bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.ČUGUNOVA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

19. Par Kalncempju bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.ČUGUNOVA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

20. Par Liepnas pagasta bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.PAIA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

21. Par Malienas bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi D.BALTĀ, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

22. Par Mālupes pagasta bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.PRIEDE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

23. Par Mārkalnes pagasta bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.ŅIKITINA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

24. Par Māriņkalna bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

25. Par Pededzes bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.ŅIKITINA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

26. Par Strautiņu bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.VĒVERE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

27. Par Veclaicenes bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.PJUSE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

28. Par Zeltiņu bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis J.GRIŠČENKO, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

29. Par grozījumiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sprīdītis” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

30. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr. 20 „Par pirmsskolas izglītības iestāžu „Pienenīte” un „Sprīdītis” audzēkņu vecāku iesniegumu izskatīšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

31. Par izglītojamo skaitu Alūksnes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 2011./2012.mācību gadā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA, L.PLIENA, T.STAFECKA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

32. Par Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas un Alūksnes vidusskolas reorganizāciju (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi T.STAFECKA, J.ČUGUNOVA un I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

33. Par Tūrisma informācijas centra atrašanās vietu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

34. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumā Nr.119 „Par pabalsta piešķiršanu Silvijai RĒDELEI” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

35. Par pabalsta piešķiršanu Benitai JUŠVAJEVAI (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

36. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumā Nr.118 „Par pabalsta piešķiršanu Vilim PAULIŅAM” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

37. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumā Nr.223 „Par pabalsta piešķiršanu Edvīnam PUZULIM” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

38. Par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas funkciju realizēšanu Apes novada pašvaldībā (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojuši I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu komitejā).

39. Par Apes novada pašvaldības funkciju realizēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

40. Par līdzekļu pārdalīšanu starp Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši I.KALNIŅA, G.KUPČA un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

41. Par valsts budžeta dotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, G.KUPČA un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

42. Par maksas apstiprināšanu par Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA izskatīts finanšu komitejā).

43. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu un finanšu komitejās).

44. Par Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojuši S.EGLĪTE un J.GRIŠČENKO, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un finanšu komitejās).

45. Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda programmā ar projektu „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši T.STAFECKA, V.SILICKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

46. Par piedalīšanos Zivju fonda programmā ar projektu ,,Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā” (lēmuma projektu sagatavojis M.LIETUVIETIS, saskaņojuši T.STAFECKA, E.ŅEDAIVODINA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

47. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Ilzenes attīstībai” projektam „Radošo iespēju studija” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas T.STAFECKA, E.ŅEDAIVODINA un I.KALNIŅA, izskatīts teritoriālajā un finanšu komitejās).

48. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.3/2011 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojuši T.STAFECKA, I.KALNIŅA un V.SILICKA, izskatīts finanšu komitejā).

49. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām ziemas sezonā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

50. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Par kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojuši T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA, izskatīts finanšu komitejā).

51. Par Alūksnes novada pašvaldības īpašumā vai turējumā esošo transportlīdzekļu piešķiršanu individuālā lietošanā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

52. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.08.2010. sēdes lēmumā Nr.492 „Par grāmatvedības modeļa ieviešanu Alūksnes novada pašvaldībā” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv