Alūksnes novada domes 24.03.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.

2. Par zemesgabalu iznomāšanu Andim CINGLERAM (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (nekustamam īpašumam „Vuķu izgāztuve” Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (nekustamam īpašumam „Lejiņas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

5. Par apbūvēta zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu “Garasimos - 10”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

6. Par nekustamā īpašuma “Brūzis”, Tūjā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atkārtotās izsoles sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

7. Par nekustamā īpašuma “Tūjas noliktava”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atkārtotās izsoles sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

8. Par nekustamā īpašuma “Spirta brūzis”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atkārtotās izsoles sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

9. Par nekustamā īpašuma “Eglaine”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu atsavināšanai, izsoles nosacītas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

10. Par Alūksnes novada pašvaldības valdījumā esoša apbūvēta zemesgabala „Tarnovski”, Fjukos, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

11. Par Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – metāllūžņu - pārdošanu par brīvu cenu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

12. Par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu un ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem klimatisko apstākļu dēļ (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

13. Par Alūksnes pilsētas ielu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras sezonai apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

14. Par saistošo noteikumu Nr.7/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām vasaras sezonā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

15. Par grozījumiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pienenīte” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

16. Par grozījumiem Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pūcīte” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

17. Par grozījumiem Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zemenīte” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

18. Par Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras/tautas/saieta namu paraugnolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

19. Par Vidzemes un Latgales Dziesmu dienas Alūksnē dalības maksas apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA,E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

20. Par Alūksnes muzeja direktora pienākumi izpildītāju (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

21. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 17.09.2009. lēmumā Nr.223 „Par pabalsta piešķiršanu Edvīnam PUZULIM” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.101 „Par Sociālās aprūpes centra „Alūksne” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām un apgādnieka maksas noteikšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

23. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr. 80 „Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

24. Par saistošo noteikumu Nr.8/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojuši M.LIETUVIETIS, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu komitejā).

25. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

26. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.10/2011 „Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejā).

27. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā un „Iztekas”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

28. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda projektam „Pededzes pagasta pašvaldības ceļu „Čistigi - Zagorje”, „Čistigi - Skaliņš” un „Kūdupe - Kapsēta” rekonstrukcija” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

29. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda projektam „Jaunlaicenes pagasta autoceļu rekonstrukcija” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

30. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda projektam „Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta pārvaldes ceļu „Parka iela” un „Šļukums - Māriņkalns” rekonstrukcija” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

31. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda projektam „Alūksnes novada pašvaldības autoceļu rekonstrukcija Malienas pagastā” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

32. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda projektam „Veclaicenes pagasta autoceļa Papardes 1 rekonstrukcija” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

33. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda projektam „Annas pagasta kultūras nama skatītāju zāles apkures uzlabošana, konferenču zāles un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

34. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda projektam „Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija 2.kārta” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

35. Par Alūksnes novada domes 29.07.2010. lēmuma Nr.450 „Par Alūksnes novada Veclaicenes pagasta pārvaldes piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā ,,Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Aprīkojuma iegāde Veclaicenes vēsturisko liecību saglabāšanai ”” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

36. Par Alūksnes novada domes 22.04.2010. lēmuma Nr.229 un 27.05.2010. lēmuma Nr.302 „Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā ,,Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „ Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai ”” atzīšanu par spēku zaudējušiem (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

37. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes - Jaunalūksnes pagasta pārvaldes - piedalīšanos Rietumu Bankas labdarības fonda projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Jaunalūksnes pagastā” (lēmuma projektu sagatavojusi V.KĻAVIŅA, saskaņojuši A.UPĪTS un A.PRIŽAVOITE, nav saskaņojusi V.SILICKA, izskatīts teritoriālajā un finanšu komitejās).

38. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

39. Par nekustamā īpašuma – ēkas Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā telpu nomu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojušas EŅEDAIVODINA un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

40. Par projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība II kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojusi V.SILICKA, izskatīts finanšu komitejā).

41. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Alūksnes novada teritorijā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojusi T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu komitejā).

42. Par Alūksnes novada pašvaldības sniegto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu - ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojuši V.SILICKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

43. Par siltumapgādes tarifa noteikšanu Jaunlaicenes pagastā (lēmuma projektu sagatavojusi I.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

44. Par SIA ,,Ievedne” projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA, L.ŠĶEPASTE un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

45. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. galīgās redakcijas nodošanu atzinumu saņemšanai (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojusi I.KALNIŅA, nav izskatīts komitejās).

46. Par Alūksnes novada karoga skices virzīšanu sabiedriskajai apspriešanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.APLOKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu, tautsaimniecības un finanšu komitejās).

47. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).

48. Informācijas.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv