Alūksnes novada domes 24.11.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē
Ar lēmumu projektu papildus materiāliem var iepazīties pašvaldības kancelejā

     1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
     2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Jasmīni”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     3. Par atlaižu piešķiršanu, izpērkot zemi lauku apvidū (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Tereški”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes starpgabala, kas tiek atdalīts no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 008 0045, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās īpašuma - atdzelžošanas iekārtu Bejas ciemā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).
     7. Par grozījumu Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.100„Par Ināras Čables iecelšanu par amatpersonu, kas veic zemes un nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā”(lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, nav izskatīts komitejās).
     8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.101„Par Ināras Čables iecelšanu par amatpersonu, kas veic dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā”(lēmuma projektu sagatavojusiA.EGLE, nav izskatīts komitejās).
     9. Par valsts reģionālā autoceļa P40 Alūksne - Zaiceva posma pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).
     10. Par projekta ,,Hidrotehniskās būves - zušķērāja ,,Tacis” rekonstrukcija” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     11. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Ilzenes attīstībai” projektam „Radošo iespēju studija Ilzenē” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     12. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.31/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
Noteikumu projekts
     13. Par maksas apmēra noteikšanu traktortehnikas pakalpojumiem Alūksnes novada Liepnas pagastā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     14. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr.276„Par nekustamā īpašuma – „Romeškalns” telpu nomu biedrībai „Veclaicenes avotiņš”” (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     15. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 19.11.2009. lēmumā Nr.354 „Par maksas apstiprināšanu par Alūksnes pilsētas sākumskolas sniegtajiem pakalpojumiem” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     16. Par līdzekļu pārdalīšanu starp Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm (lēmuma projektu sagatavojusi L.PLIENA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     17. Par Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rezerves fonda izlietojumu (lēmuma projektu sagatavojusi L.PLIENA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.10.2011.lēmumā Nr.413 „Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembrī – decembrī” (lēmuma projektu sagatavojušas E.ŅEDAIVODINA un L.PLIENA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     19. Par grozījumu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojusi G.KUPČA, nav izskatīts komitejās).
     20. Par Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi U.GRENCIONE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     21. Par Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku sociālajām garantijām (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas T.STAFECKA, V.RISBERGA un V.SILICKA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     22. Par Kompensācijas mācību izdevumu segšanai piešķiršanas kārtību (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojušas I.KALNIŅA un V.SILICKA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     23. Par Amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību(lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA un I.KALNIŅA, saskaņojusi E.ŅEDAIVODINA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     24. Par Noteikumu Nr.22/2011 „Kārtība, kādā tiek izmantota Alūksnes novada pašvaldības manta un finanšu resursi” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojušas A.EGLE un A.PRIŽAVOITE, saskaņojusi T.STAFECKA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     25. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.80„Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     26. Par Alūksnes pilsētas domes 19.05.2005. lēmuma Nr.157 „Par Alūksnes pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja iecelšanu SIA „ALŪKSNES POLIKLĪNIKA 1”” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejā).
     27. Par Naktspatversmes izveidošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejā).
     28. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojis V.TABOLKINS, nav izskatīts komitejās).
     SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv