Alūksnes novada domes 25.08.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

Mazajā zālē, pulksten 10.00

1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgā apbūvētā zemesgabala „Eizindāni”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
3. Par Alūksnes novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma „Pīlādži”-7, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
4. Par Alūksnes novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma „Ausekļi-6”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
5. Par Alūksnes novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma „Niedrāji”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
6. Par Alūksnes novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma „Brūzis”, Tūjā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
7. Par Alūksnes novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma „Spirta brūzis”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
8. Par Alūksnes novada pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma „Tūjas noliktava”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
9. Par neapbūvēta zemesgabala Rūpniecības ielā 4C, Alūksnē izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
10. Par nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 51, Alūksnē izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
11. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pumpuri-1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Melnalkšņi”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
13. Par līdzekļu pārdalīšanu starp Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm(lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, D.NEIBERGA, G.KUPČA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr.24 „Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iekasām 2011.gada janvārī – augustā” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, D.NEIBERGA, G.KUPČA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
15. Par valsts budžeta dotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, G.KUPČA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
16. Par noteikumu „Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, G.KUPČA, izskatīts SVK un IKS komitejā).
17. Par saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA, izskatīts SVK un IKS komitejā).
18. Par līdzfinansējuma apstiprināšanu Jaunannas mūzikas un mākslas skolā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA, izskatīts SVK un IKS komitejā).
19. Par maksas apstiprināšanu par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sniegtajiem pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts SVK un IKS komitejā).
20. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.AIZUPE, saskaņojuši A.UPĪTS un V.SILICKA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
21. Par Jaunlaicenes pamatskolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojuši A.UPĪTS un G.KUPČA, izskatīts SVK un IKS komitejā).
22. Par grozījumiem Alūksnes muzeja nolikumā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts SVK un IKS komitejā).
23. Par saistošo noteikumu Nr..../2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu”” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
24. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
25. Par finansējuma nodrošināšanu biedrībai „Alūksnes novada attīstībai” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
26. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Pededzes nākotne” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
27. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Rezerves fonda (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
28. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (biedrībai „SD OLUKSNA, lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
29. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (finansējums skolēnu ēdināšanai, lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
30. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (finansējums ES sociālā fonda projektam, lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
31. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (finansējums Ilzenes muižas ūdenssaimniecībai, lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
32. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (finansējums represēto klubam „SARMA”, lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
33. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (finansējums Alūksnes slimnīcai, lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, jautājums izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
34. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (finansējums Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijai, lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, jautājums izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
35. Par saistošo noteikumu Nr..../2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2011.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
36. Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – ūdens un kanalizācijas tīklu trašu Alūksnes Pilssalā – iznomāšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
37. Par satiksmes ierobežojumu uz pašvaldības ceļiem tiesību deleģēšanu Alūksnes novada pagastos Alūksnes novada pagastu pārvalžu vadītājiem (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
38. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr.277 „Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo fondu” (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojuši A.UPĪTS, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).
39. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Administratīvā komisija” sastāvā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts teritoriālajā komitejā).
40. 40. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 27.05.2011. lēmumā Nr.304 ,,Par piedalīšanos Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros īstenojamās programmas ,,Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes ,,Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” projektu konkursā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, EŅEDAIVODINA, T.STAFECKA, izskatīts finanšu un tautsaimniecības komitejā).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv