Alūksnes novada domes 26.05.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.

2. Par zemesgabala daļas iznomāšanu Ņinai AMOSOVAI (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

3. Par zemes robežu noteikšanas un zemes nomas līgumu slēgšanas tiesību deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, priekšlikums no tautsaimniecības komitejas).

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vējiņi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

6. Par ciema statusa atcelšanu apdzīvotām vietām Mālupes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojis J.RONIMOISS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts teritoriālajā komitejā).

7. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes pilsētas domes 16.08.2001. lēmumā (protokols Nr.9, 16.p.) “Par Alūksnes pilsētas pastāvīgās komisijas “Zemes komisija” locekļu ievēlēšanu” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

8. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļa Apes ielā 4/1-24, Alūksnē atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

9. Par apbūvēta zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu “Liepna-1”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

10. Par nekustamā īpašuma “Eglaine”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atkārtotās izsoles sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

11. Par atsavināšanas procesa izbeigšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA, J.GRIŠČENKO, izskatīts tautsaimniecības un finanšu komitejā).

12. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.16/2011 „Alūksnes ezera ūdenstilpes, tās salu un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis M.LIETUVIETIS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

13. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.17/2011 „Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas G.KUPČA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

14. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pienenīte” slēgšanu vasaras periodā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

15. Par Alūksnes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ,,Cālis” slēgšanu vasaras periodā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

16. Par Malienas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ,,Mazputniņš” slēgšanu vasaras periodā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

17. Par Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pūcīte” slēgšanu vasaras periodā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

18. Par Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zemenīte” slēgšanu vasaras periodā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

19. Par Alūksnes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA un I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

20. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajās aktivitātēs (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā)

21. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Liepnas vidusskolas organizētajās aktivitātēs (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

22. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra organizētajās aktivitātēs (lēmuma projektu sagatavojusi E.AIZUPE, saskaņojušas I.KALNIŅA,E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

23. Par grozījumu Mālupes pagasta pārvaldes nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

24. Par Mālupes pagasta pārvaldes sniegto higiēnas pakalpojumu maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu un finanšu komitejās).

25. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 500 „Par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju statusa noteikšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi dzīvokļu komisija, saskaņojušas I.KALNIŅA,V.SILICKA un T.STAFECKA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejā).

26. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejā).

27. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr.37 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojusi E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu komitejā).

28. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

29. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

30. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

31. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS, diskutēts finanšu komitejā).

32. Par saistošo noteikumu Nr.18/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2011.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

33. Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Sociālā fonda (ESF) programmā ar projektu ,,Atbalsta pasākumu īstenošana bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Alūksnes novada izglītības iestādēs” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA, R.NĪKRENCE un G.KUPČA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

34. Par projektu ,,Arheoloģiskie pētījumi Alūksnes viduslaiku pils vietā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA, un I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejā).

35. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 24.03.2011. lēmumā Nr.150 ,,Par projekta „Dienas Aprūpes centram „Saules stars” paredzēto telpu renovācija Alūksnē, Glika ielā 13” pieteikuma iesniegšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA, un I.KALNIŅA finanšu komitejā).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv