Alūksnes novada domes 27.01.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA


plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Alsviķu cehs”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojuši I.KALNIŅA, J.GRIŠČENKO un J.LĪCIS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

3. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmumā Nr.719 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dienvidi 5”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.ČABLE, saskaņojuši S.HARJO-OZOLIŅA un A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Eglaine”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

6. Par Alūksnes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas pabeigšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi I.KALNIŅA un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

7. Par Ziemera pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.HARJO - OZOLIŅA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmumā Nr.752 „Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. nodošanu publiskajai apspriešanai” (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi A.PRIŽAVOITE, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

9. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem pie dzīvojamām mājam Torņa ielā 13 un Torņa ielā 15, Alūksnē (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

10. Par Alūksnes pilsētas ielu seguma atjaunošanas programmu 2011. – 2013.gadam (lēmuma projektu sagatavojuši A.PRIŽAVOITE, J.LĪCIS un V.TABOLKINS, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA ar piebildi, izskatīts tautsaimniecības un finanšu komitejās).

11. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 2010.gada rezerves līdzekļu sadalījumu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

12. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtībā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

13. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.1/2011 „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju aizsardzības noteikumi” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

14. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2011„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

15. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas Pašvaldības iepirkumu komisija sastāvā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

16. Par Strautiņu pamatskolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojušas I.KALNIŅA un G.KUPČA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

17. Par grozījumu Alūksnes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi G.KUPČA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

18. Par Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, noteikumus sagatavojusi G.BOŠA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

19. Par pirmsskolas izglītības iestāžu „Pienenīte” un „Sprīdītis” audzēkņu vecāku iesniegumu izskatīšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas G.KUPČA. T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA , izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

20. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA , izskatīts finanšu komitejās).

21. Par noteikumu Nr.2/2011 ,,Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.01.2011. – 31.08.2011. (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas T.STAFECKA, I.KALNIŅA, L.PLIENA un E.ŅEDAIVODINA , izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

22. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada janvārī – augustā (lēmuma projektu sagatavojusi L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

23. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada janvārī – augustā (lēmuma projektu sagatavojusi L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

24. Par noteikumu Nr.3/2011 ,,Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolai no 01.01.2011. – 31.08.2011.” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA, E.ŅEDAIVODINA un L.PLIENA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

25. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm un internātskolai 2011.gada janvārī – augustā (lēmuma projektu sagatavojusi L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

26. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada janvārī – augustā (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejās).

27. Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos programmā ,,Skolas auglis” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts finanšu komitejā)

28. Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā kultūras mantojuma projektu konkursā ar projektu „Alūksnes muižas parka Putnu paviljona tehniskās dokumentācijas izstrāde” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts finanšu komitejā)

29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.06.2010. lēmumā Nr. 361 „Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ar projektu „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja ēku renovācija”” (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas A.PRIŽAVOITE un V.SILICKA, izskatīts finanšu komitejā).

30. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.06.2010. lēmumā Nr.377 ,,Par Alūksnes novada Annas pagasta pārvaldes piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu „Annas kultūras nama skatītāju zāles apkures uzlabošana, konferenču zāles un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija”” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).

31. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 25.11.2010. lēmumā Nr. 707 „Par nomas maksas apstiprināšanu par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem pakalpojumiem” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojusi E.ŅEDAIVODINA, izskatīts teritoriālajā komitejā).

32. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 4, Rūpniecības ielā 4B, Rūpniecības ielā 4E un Rūpniecības ielā 4G,Alūksnē atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

33. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes nami” 2010.gadā ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu samazināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

34. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

35. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Kanaviņu ielā, Alūksnē (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).

36. Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi I.KALNIŅA, nav izskatīts komitejās).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv