Alūksnes novada domes 27.10.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē
Ar lēmumu projektu papildus materiāliem var iepazīties pašvaldības kancelejā

     1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
     2. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.164 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ogles”, Zaicevā, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Bērzulejas”-13, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu(lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     4. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļa “Kolberģis 10”-3, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     5. Par Alūksnes novada pašvaldības atsavināmā neapbūvētā zemesgabala Rūpniecības ielā 4C, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     6. Par nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 51, Alūksnē atkārtotās izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     7. Par zemes nodošanu valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā (lēmuma projektu sagatavojuši I.RANDA un J.RONIMOISS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     8. Par Alūksnes pilsētas ielu sarakstu ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm 2011.-2012.gada ziemas sezonai apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     9. Par saistošo noteikumu Nr.25/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām 2011.-2012.gada ziemas sezonai” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     10. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.355 „Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes pilsētas domes 18.10.2007. lēmumā Nr.309„Par Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašuma - apbūvēta zemesgabala Pils ielā 76, Alūksnē privatizāciju” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     11. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr.278“Par telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, izmantošanu” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     12. Par telpu Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     13. Par nekustamā īpašuma daļas Pils ielā 25A, Alūksnē, iznomāšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).
     14. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.409 „Par Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namu telpu, estrāžu nomas maksas apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi S.BĒRZIŅA, saskaņojušas A.EGLE un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu komitejā).
     15. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.26/2011 „Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojusi V.SILICKA, izskatīts finanšu komitejā).
     16. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.27/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojusi V.SILICKA, izskatīts finanšu komitejā).
     17. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.28/2011 „Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 22.06.2011. saistošajos noteikumos Nr.26/2010 „Alūksnes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     18. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.29/2011„Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejā).
     19. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.386„Par Alūksnes pilsētas sākumskolas direktora Daiņa SVARUPA atbrīvošanu no amata” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.486,,Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs” (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     21. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrībai (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un A.EGLE ,izskatīts finanšu komitejā).
     22. Par noteikumu Nr.21/2011 ,,Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām, internātskolai no 01.09.2011. līdz 31.12.2011.” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojušas E.ŅEDAIVODINA un L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     23. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātskolai 2011.gada septembrī– decembrī (lēmuma projektu sagatavojušas E.ŅEDAIVODINA un L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     24. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembrī – decembrī (lēmuma projektu sagatavojušas E.ŅEDAIVODINA un L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     25. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembrī – decembrī (lēmuma projektu sagatavojušas E.ŅEDAIVODINA un L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     26. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada septembrī – decembrī (lēmuma projektu sagatavojušas E.ŅEDAIVODINA un L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     27. Par Valsts izglītības satura centra finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     28. Par līdzekļu pārdalīšanu starp Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr.24 „Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada janvārī – augustā” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).
     30. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.78 „Par valsts budžeta dotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejā).
     31. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr.27 „Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada janvārī - augustā” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejā).
     32. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (jaunas akas izbūvei Liepnas pagasta „Muižā”) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).
     33. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (jauna printera- kopētāja iegādei Alūksnes novada bāriņtiesai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušiA.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).
     34. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Malienas pagasta mikroautobusa Sprinter315 remontam)(lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).
     35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).
     36. Par Alūksnes novada pašvaldības 2011.gada budžeta līdzekļu atlikumu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).
     37. Par saistošo noteikumu Nr.30/2011„Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2011.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     38. Par pašvaldības iestādes „Alūksnes Jaunās pils komplekss” izveidošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).
     39. Par projekta ,,Slēpošanas/biatlona trases labiekārtošana rekreācijas pakalpojumu pilnveidošanai Alūksnes novada pašvaldībā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas V.SILICKA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).
     40. Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda programmā ar projektu „Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana finansējuma piesaistē” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     41. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 18.03.2011. lēmumā Nr.174„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).
     42. Par M.S.14.09.2011. sūdzības izskatīšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     Sēdes slēgtā daļa.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv