Alūksnes novada domes 28.04.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kalmes”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (nekustamam īpašumam Blaumaņa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (nekustamam īpašumam „Cintiņi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (nekustamam īpašumam „Ezerkalni”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (nekustamam īpašumam „Ezeriņi”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

7. Par Ziemera pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojuši J.LĪCIS un A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS un L.ŠĶEPASTE, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Pīlādži”-7, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

9. Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – dzīvokļa Nr.4, „Kolberģis 10”, Kolberģos, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 58, Alūksnē, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

11. Par Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – autotransportlīdzekļu pārdošanu par brīvu cenu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

12. Par Alūksnes pilsētas domes 21.08.1997. „Par zemes piešķiršanu lietošanā” lēmuma (protokols Nr.11, 7§) atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

13. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (lēmuma projektu sagatavojis J.LĪCIS, saskaņojušas I.KALNIŅA un A.PRIŽAVOITE, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

14. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (lēmuma projektu sagatavojis J.LĪCIS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

15. Par dzīvokļa Nr.1 Merķeļa ielā 17A, Alūksnē pārbūvi (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojuši I.KALNIŅA un V.TABOLKINS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

16. Par autobusu pieturas izvietošanu Ojāra Vācieša ielā, Alūksnē un nodošanu nomā sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts teritoriālajā komitejā).

17. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Jāņkalna ielā, Alūksnē (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts teritoriālajā komitejā).

18. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Alūksnes Pilssalā un Alūksnes Jaunās pils parkā, Alūksnē (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

19. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Pilssalas, Alūksnē nodošanu pašvaldības aģentūras „SPODRA” apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

20. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.237 „Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu par Alūksnes Pilssalas izmantošanu publiskiem un individuāliem pasākumiem” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

21. Par nekustamā īpašuma – ēkas Latgales ielā 8A, Alūksnē daļas nomas maksas samazināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

22. Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

23. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” 2010.gada pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

24. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZIEMEĻVIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” 2010.gada pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

25. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VITALITAS” 2010.gada pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

26. Par Alūksnes novada karoga skices apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.APLOKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

27. Par grozījumiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

28. Par Vidzemes un Latgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru svētku Alūksnē dalības maksas apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.MEIRĀNE, saskaņojušas G.KUPČA, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).

29. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. lēmumā Nr.77 „Par līdzekļu pārdalīšanu starp Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA,T.STAFECKA un G.KUPČA izskatīts finanšu komitejā).

30. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rezerves fonda (lēmuma projektu sagatavojusi L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA,T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejā).

31. Par līdzekļu pārdalīšanu starp Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm (lēmuma projektu sagatavojusi L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA,T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejā).

32. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr.24 „Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2011.gada janvārī – augustā” (lēmuma projektu sagatavojusi L.PLIENA, saskaņojušas I.KALNIŅA,T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts finanšu komitejā).

33. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda projektam „Annas pagasta autoceļu rekonstrukcija” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

34. Par Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildes apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

35. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

36. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu pašvaldības autoceļa „Upeskakts – Līgotņi” Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā pavasara plūdu seku novēršanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

37. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu pašvaldības autoceļa „Kopmaņi – Pūriņi” Malienas pagastā, Alūksnes novadā pavasara plūdu seku novēršanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).

38. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.11/2011 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi M.KOVAĻENKO, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

39. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.12/2011 „Grozījumi Alūksnes novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un L.ŠĶEPASTE, izskatīts tautsaimniecības komitejā).

40. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.13/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 32/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības un finanšu komitejā).

41. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņosi I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA ar piebildi, izskatīts finanšu komitejā).

42. Par Alūksnes novada domes 24.02.2011. lēmuma Nr.85 „Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.3/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).

43. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.15/2011 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas T.STFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu komitejā).

44. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes pilsētas domes 16.08.2001.lēmumā (protokols Nr.9,16.p.) “Par Alūksnes pilsētas pastāvīgās komisijas “Zemes komisija” locekļu ievēlēšanu” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, nav komitejās).

45. Informācija par komiteju un domes sēžu optimizāciju.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv