Alūksnes novada domes 28.07.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekrītoša - neapbūvēta zemes starpgabala “VRZ Lejasšķiņķi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, ar kadastra Nr.3656 008 0140, sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
3. Par apbūvēta zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu “Varavīksnes”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 17A-1, Alūksnē atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
5. Par nekustamā īpašuma “Eglaine”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - „Pīlādži”-7, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
7. Par nekustamā īpašuma – „Romeškalns” telpu nomu biedrībai „Veclaicenes Avotiņš” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
8. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo fondu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts teritoriālajā komitejā).
9. Par telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA un V.TABOLKINS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un D.NEIBERGA, izskatīts tautsaimniecības un finanšu komitejās).
10. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Alūksnes pilsētas ielās (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts teritoriālajā komitejā).
11. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
12. Par automašīnu stāvvietas maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Pilssalas ielā Alūksnē, Alūksnes novadā, publisku pasākumu laikā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
13. Par grozījumu izdarīšanu 10.01.2011. Alūksnes novada domes ārkārtas sēdes lēmumā Nr.1 „Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Bejas ciemā” tehniski – ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
14. Par grozījumiem Strautiņu pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
15. Par Alūksnes novada pašvaldības Politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisijas darbības izbeigšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).
16. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 19/2011 „Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi dzīvokļu komisija, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un T.STAFECKA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejā).
17. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Veclaicenes Avotiņš” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA un D.NEIBERGA ar piebildēm un A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
18. Par projekta ,,Divi ainavu parki ceļā Rīga – Sanktpēterburga cauri gadsimtiem” sagatavošanu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2. kārtas projektu konkursam (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA un A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
19. Par projektu sagatavošanu biedrības ,,Alūksnes lauku partnerība” projektu konkursa IV kārtai (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA un A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības un finanšu komitejās).
20. Par naudas līdzekļu ieguldīšanu SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA” pamatkapitālā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
21. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
22. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
23. Par saistošo noteikumu Nr.20/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2011.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv