Alūksnes novada domes 29.09.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē
Ar lēmumu projektu papildus materiāliem var iepazīties pašvaldības kancelejā

     1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ogles”, Zaicevā, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ezerpeņķi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Asari”, Nēķenē, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekrītošu - neapbūvētu zemes starpgabalu Latgales ielā 20B un 20C, Alūksnē, sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).
     5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.60, Pils ielā 40, Alūksnē sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).
     6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.3 Helēnas ielā 58, Alūksnē, sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).
     7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.20 dzīvojamā mājā „Brenci 11”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).
     8. Par nekustamā īpašuma “Eglaine”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles atzīšanu par nesekmīgu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).
     9. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes pilsētas domes 18.10.2007. lēmumā Nr.308 „Par Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašuma - apbūvēta zemesgabala Pils ielā 70, Alūksnē privatizāciju” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     10. Par 06.11.2008. zemes pirkuma līguma Nr.389-Z-08 atcelšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     11. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes pilsētas domes 18.10.2007. lēmumā Nr.309 „Par Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašuma - apbūvēta zemesgabala Pils ielā 76, Alūksnē privatizāciju” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     12. Par 20.02.2008. zemes pirkuma līguma Nr.102-Z-08 atcelšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     13. Par Alūksnes novada pašvaldības īpašumu - zemes gabalu Torņa ielā 11 un Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā labiekārtošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     14. Par Alūksnes novada domes 18.03.2010. lēmuma Nr.145 “Par valsts nekustamā īpašuma “Kampjos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamās daļas pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā” atcelšanu un atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     15. Par pilnvarojumu biedrībai „Astes un Ūsas” (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi E.ŅEDAIVODINA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     16. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” darba laika noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi M.VOSKA, saskaņojušas I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
     17. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „SPRĪDĪTIS” (lēmuma projektu sagatavojusi M.VOSKA, saskaņojušas I.KALNIŅA D.NEIBERGA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts finanšu komitejā).
     18. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāju (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi I.KALNIŅA).
     19. Par atbrīvošanu no maksas par internāta izmantošanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas D.NEIBERGA, G.KUPČA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejās).
     20. Par amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā izmaksājamā pabalsta apmēru (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejās).
     21. Par saistošo noteikumu Nr.24/2011 „Grozījumi Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, D.NEIBERGA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu un finanšu komitejās).
     22. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr.657 ,,Par SIA ,,Ievedne” projekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     23. Par projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā” nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un D.NEIBERGA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     24. Par projekta „Kinopunkts” organizētāju atbrīvošanu no maksas par Alūksnes Tautas nama sniegtajiem pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
     25. Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” pieteikuma iesniegšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     26. Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Igaunijas-Latvijas programmas projektu konkursā (ar projektu „Kultūras tradīciju atjaunošana Rouges (Rōuges) vēsturiskajā novadā”) (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā)
     27. Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Igaunijas - Latvijas programmas projektu konkursā (ar projektu „Daloties ar senajām prasmēm”) (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā)
     28. Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Igaunijas - Latvijas programmas projektu konkursā (ar projektu „Mazo pilsētu spēks – aktīva sabiedrība”) (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā)
     29. Par aizņēmumu procentu likmju maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     30. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Jaunannas pagasta pārvaldes autobusa priekšējā vējstikla nomaiņai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     31. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Alūksnes pilsētas Tautas nama lielās zāles podestu un plauktu materiālu iegādei) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     32. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Liepnas vidusskolai telpu remontmateriālu iegādei) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     33. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Amandas BAŠMAKOVAS dalībai Bērnu Eirovīzijas dziesmu konkursā) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     34. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Alūksnes pilsētas kapu „Alūksnes lielie kapi” un „Alūksnes mazie kapi” uzmērīšanas darbu uzsākšanai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     35. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „PŪCĪTE” apkures sistēmas uzlabošanai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     36. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Bejas pamatskolas 1.-4.klašu ēkas lietusūdens noteksistēmas nomaiņai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     37. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā” 1.kārtas uzvārētājam) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un D.NEIBERGA, izskatīts finanšu komitejā).
     38. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un D.NEIBERGA).
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv