Alūksnes novada domes 30.06.2011. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, 311. kabinetā

1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
3. Par nekustamā īpašuma “Tūjas noliktava”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
4. Par nekustamā īpašuma “Brūzis”, Tūjā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
5. Par nekustamā īpašuma “Spirta brūzis”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
6. Par nekustamā īpašuma “Ausekļi 6”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu atsavināšanai, izsoles sākumcenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Niedrāji”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu atsavināšanai, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.6, Rūpniecības ielā 2, Alūksnē sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
9. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala „Ērglēni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā sagatavošanu atsavināšanai (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
10. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā).
11. Par rīcību ar Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā).
12. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo fondu (lēmuma projektu, saskaņā ar darba grupas priekšlikumiem, sagatavoja I.KALNIŅA, saskaņojuši V.SILICKA, D.NEIBERGA, V.TABOLKINS, izskatīts finanšu komitejā).
13. Par nekustamā īpašuma „Dārziņi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE un I.KALNIŅA, saskaņojuši V.TABOLKINS un D.NEIBERGA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā).
14. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA, izskatīts finanšu komitejā).
15. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 27.05.2010. lēmumā Nr.280 „Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - kūts ēkas Ošu ielā 5, Alūksnē nodošanu pašvaldības aģentūras „SPODRA” apsaimniekošanā” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).
16. Par nekustamā īpašuma – kūts ēkas Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā nomu biedrībai „Astes un Ūsas” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
17. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 23.09.2010. lēmumā Nr.551 „Par ceļazīmju uzstādīšanu Alūksnē” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā).
18. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, publisko pārskatu sagatavojis G.KOZILĀNS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā).
19. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, publisko pārskatu sagatavojis M.LIETUVIETIS, saskaņojusi D.NEIBERGA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā).
20. Par Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu un publisko pārskatu sagatavojusi E.APLOKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā). Ar publisko pārskatu var iepazīties pašvaldības kancelejā, nosūtīts uz e-pastu.
21. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā). Ar attīstības programmu var iepazīties plānošanas un attīstības nodaļā, nosūtīts uz e-pastu.
22. Par Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā” nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas V.SILICKA, D.NEIBERGA un I.KALNIŅA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā).
23. Par Alūksnes Mūzikas skolas atrašanās vietu un grozījumu Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas V.SILICKA, G.KUPČA un D.DUBRE -DOBRE, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā).
24. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” atrašanās vietu un grozījumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas V.SILICKA un D.NEIBERGA, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā).
25. Par grozījumiem Liepnas internātpamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
26. Par grozījumiem Mārkalnes pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).
27. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajās aktivitātēs (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA, izskatīts finanšu komitejā).
28. Par Alūksnes novada vidusskolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojis A.UPĪTS).
29. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Viktora Ķirpa Ates muzejā (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE un N.POMERANCE, saskaņojušas I.KALNIŅA,V.SILICKA un D.NEIBERGA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un finanšu komitejā).
30. Par nomas maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts apvienotajā tautsaimniecības un teritoriālajā komitejā un finanšu komitejā).
31. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 30.04.2010. ārkārtas sēdes lēmumā Nr.243 „Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
32. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē II.kārta” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS, D.NEIBERGA un V.VILKS, izskatīts finanšu komitejā).
33. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas lauksaimniecības fonda projekta „Kalncempju pagasta slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija” (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojis A.UPĪTS, izskatīts finanšu komitejā).
34. Par piedalīšanos Eiropas Savienības Sociālā fonda (ESF) 1.4.1.2.4. aktivitātē ar projektu ,,Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojusi I.KALNIŅA un V.SILICKA UN D.NEIBERGA ar piebildi, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu un finanšu komitejās).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv