Alūksnes novada domes 14.08.2012. ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.9.30, Mazajā zālē

1. 1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.144 „Par projektu „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas V.SILICKA, T.STAFECKA un A.EGLE, nav izskatīts komitejās).
2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.03.2010. lēmumā Nr.166 „Par Alūksnes novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Reģionālā attīstības fonda konkursā 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ar projektu „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”” (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojušas V.SILICKA, T.STAFECKA un A.EGLE, nav izskatīts komitejās).
3. Par nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā pirkšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojušas V.SILICKA, T.STAFECKA, izskatīts jūlija finanšu komitejas sēdē).
4. Par Alūksnes novada domes pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, nav izskatīts komitejās).
5. Par naudas balvas piešķiršanu Edgaram BERTUKAM (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejas apvienotajā sēdē).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv