Alūksnes novada domes 20.12.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Garasimi 3”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ozoliņi 1”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala Briežu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala “Joškas 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala “Voguriņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

9. Par cirsmas “Kaktiņi ZR 2”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.VEISMANIS, saskaņojuši A.EGLE un Ā.KREICIS).

10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.08.2012. lēmumā Nr.270 „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

11. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

12. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Administratīvā komisija” sastāvā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

13. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Apstādījumu aizsardzības komisija” locekļu sastāvā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

14. Par ēku Ezera ielā 1B, Alūksnē (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojis A.UPĪTS).

15. Par grozījumiem Jaunlaicenes pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi D.BIRKENBERGA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

16. Par grozījumiem Strautiņu pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.PEDECE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

17. Par grozījumu Jaunannas bibliotēkas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi V.ČUGUNOVA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

18. Par maksas noteikšanu informatīvo un izstāžu stendu izvietošanai pie sienām pašvaldības ēkas foajē Dārza ielā 11, Alūksnē (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojušas A.EGLE un E.ŅEDAIVODINA).

19. Par maksas apmēra noteikšanu traktortehnikas pakalpojumiem Alūksnes novada Zeltiņu pagastā (lēmuma projektu sagatavojusi Ā.RONE, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

20. Par Alūksnes novada domes 14.08.2012. lēmuma Nr.260 „Par nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā pirkšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojušas A.PRIŽAVOITE, J.ČUGUNOVA, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVIDINA).

21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.05.2010. noteikumos Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” (lēmuma projektu sagatavojuši Ā.KREICIS un A.EGLE, saskaņojusi A.PRIŽAVOITE, iepazinusies E.ŅEDAIVODINA).

22. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Kaspara Aigara loka šaušanas sporta klubs „Ziemeļnieks”” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA ar piebildi).

23. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Ērmaņu muiža” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA ar piebildi).

24. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada decembrī (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un G.KUPČA).

25. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

26. Par papildus līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādi (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

27. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

28. Par finansēšanas veida maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

29. Par aizņēmuma ņemšanu ES projekta „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

30. Par saistošo noteikumu Nr.34/2012 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2012.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojusi A.EGLE).

31. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības noteikumos Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

SLĒGTĀ DAĻAAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv