Alūksnes novada domes 22.03.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Cīruļkalni”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā(lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Smilšu ielā 15, Krišjāņa Barona ielā 15B, Krišjāņa Barona ielā 15C, Alūksnē, Alūksnes novadā(lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).
3. Par nekustamā īpašuma „Pumpuri 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).
4. Par neapbūvētu zemes starpgabalu Latgales ielā 20B un Latgales ielā 20C, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).
5. Par nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 18, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma - ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu(lēmuma projektu sagatavojisA.UPĪTS).
7. Par Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvu(lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņots ar I.RANDU).
8. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās mājas „Straumes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā(lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
9. Par Alūksnes ezera Tīklu salas apsaimniekošanu(lēmuma projektu sagatavojisA.VEISMANIS, saskaņojusi A.EGLE).
10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 15.10.2009. lēmumāNr.278 „Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte””(lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).
11. Par grozījumiem Alūksnes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ,,Cālis” nolikumā(lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).
12. Par saistošo noteikumu Nr.12/2012„Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”” izdošanu(lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).
13. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.13/2012„Grozījumi Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”izdošanu(lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).
14. Par saistošo noteikumu Nr.14/2012 „Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības nolikumā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).
15. Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”(lēmuma projektu sagatavojusi E.AIZUPE, saskaņojušas A.EGLE un V.SILICKA).
16. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAI” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
17. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „ALŪKSNES SĀKUMSKOLAS ATTĪSTĪBAI” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
18. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „JAUNALŪKSNES DĀLDERI” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
19. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „ILZENES ATTĪSTĪBAI”(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
20. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „ASTES UN ŪSAS” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
21. Par projekta ,,Pakalpojumu pieejamības pilnveidošana Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
22. Par projekta ,,Teritorijas labiekārtošana Kolberģī sporta un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
23. Par projekta ,,Īpašuma „Cālenītis” dīķa rekonstrukcija lauku vides sakārtošanai un iedzīvotāju aktīvās atpūtas pasākumu nodrošināšanai” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
24. Par projekta ,,Liepnas pagasta Tautas nama gaismas tehnikas un tautas tērpu iegāde” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
25. Par projekta ,,Zeltiņu estrādes grīdas renovācija un teritorijas pilnveidošana” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
26. Par projekta ,,Atpūtas vieta Kalncempjos” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
27. Par projekta ,,Paaudžu mantojums” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
28. Par projekta ,,Aprīkojuma iegāde kvalitatīvāku sabiedrisko aktivitāšu piedāvāšanai Alūksnes pilsētas Tautas namā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
29. Par projekta ,,Ģērbies muižkungu tērpos un uzspēlē kroketu” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
30. Par projekta ,,Arboristu pakalpojuma ieviešana Alūksnes novadā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
31. Par projekta ,,Daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izveidošana Pilssalā Alūksnē (1.kārta)” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
32. Par projekta ,,Bērnu un pieaugušo publiskās un aktīvās atpūtas laukuma izveide” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
33. Par projekta ,,Skaņu aparatūras iegāde un estrādes ,,Lakstīgalas” atjaunošana Mārkalnes pagastā” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
34. Par projekta ,,Aprīkojuma iegāde Jaunannas tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” iesnieguma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).
35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai(lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
36. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Slēpošanas/biatlona trases labiekārtošana rekreācijas pakalpojumu pilnveidošanai Alūksnes novada pašvaldībā” īstenošanai(lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
37. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācijas 2.kārta” īstenošanai(lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
38. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras attīstība (2.kārta)” īstenošanai(lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
39. Par nedzīvojamo telpu „Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, nomas maksas noteikšanu(lēmuma projektu sagatavojusi I.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA un D.NEIBERGA).
40. Par nedzīvojamo telpu „Smilgas” dz.9, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, nomas maksas noteikšanu(lēmuma projektu sagatavojusi I.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas A.EGLE un V.SILICKA).
41. Par Alūksnes pilsētas Tautas nama maksas pakalpojumu apstiprināšanu(lēmuma projektu sagatavojusi S.BĒRZIŅA, saskaņojuši A.UPĪTS un V.SILICKA).
42. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem(lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
43. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem(lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).
44. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem(lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).
45. Par pamatkapitāla palielināšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Alūksnes nami”(lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).
46. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu(lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE, nav izskatīts komiteju sēdēs).
Slēgtā daļa

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv