Alūksnes novada domes 23.02.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.01.2012. lēmumā Nr.4 „Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības ielā 2-6, Alūksnē atsavināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).
3. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.01.2012. lēmumā Nr.5 „Par neapbūvēta zemes starpgabala „VRZ Lejasšķiņķi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).
4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.60, Pils ielā 40, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).
5. Par dzīvokļa īpašuma „Kolberģis 10” – 3, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).
6. Par zemesgabala „Viļņi”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).
7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.05.2010. lēmumā Nr.283 „Par noteikumu ,,Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi starp Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr.280 „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojusi A.EGLE).
9. Par telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un T.STAFECKA).
10. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2012.gada sadalījumu un 2012. – 2014. gada mērķdotācijas izlietošanas programmas apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).
11. Par laivu novietnēm „Iekšezers 1” un „Bērzi” (Iekšezers 17), Alūksnē, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).
12. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).
13. Par saistošo noteikumu Nr.7/2012 „Grozījumi Alūksnes novada domes 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.32/2011 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).
14. Par saistošo noteikumu Nr.8/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas V.SILICKA un T.STAFECKA).
15. Par saistošo noteikumu Nr.9/2012 „Grozījumi Alūksnes novada domes 21.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un T.STAFECKA).
16. Par saistošo noteikumu Nr.10/2012 „Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības nolikumā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).
17. Par atsevišķu Alūksnes novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).
18. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.01.2012. noteikumos Nr.2/2012 „Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātskolai sadales kārtība” (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas G.KUPČA un V.SILICKA).
19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 15.10.2009. lēmumā Nr.277 „Par Malienas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Mazputniņš”” (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojušas I.KALNIŅA un G.KUPČA).
20. Par grozījumiem Malienas pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojušas I.KALNIŅA un G.KUPČA).
21. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības iestādes „Būvvalde” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojusi I.KALNIŅA).
22. Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).
23. Par Alūksnes muzeja sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.VEISMANE, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).
24. Par līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” vētras radīto zaudējumu novēršanai Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas jumta seguma atjaunošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
25. Par noteikumu Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
26. Par pašvaldības finansējuma nodrošināšanu Latvijas Bērnu fondam vasaras nometnes rīkošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
27. Par pašvaldības finansējuma nodrošināšanu Alūksnes novada Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu ūdenssaimniecību novērtēšanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
28. Par saistošo noteikumu Nr.11/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojusi A.EGLE).
29. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).
30. Par sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas V.SILICKA, I.KALNIŅA un T.STAFECKA).
31. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2012. - 2014. gadam un darba plāna 2012.gadam apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, pielikumu – G.KOZILĀNS, saskaņojusi A.EGLE).
32. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2012. - 2014. gadam apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, pielikumu – M.LIETUVIETIS, saskaņojusi A.EGLE).
33. Par Alūksnes novada Jaunannas pamatskolas un Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).
34. Par Mārkalnes pamatskolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE).
35. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014. - 2020.gadam apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojuši V.TABOLKINS, A.PRIŽAVOITE, A.MĀSĒNA, saskaņojuši V.SILICKA, T.STAFECKA, A.EGLE, R.KALNIŅA, S.EGLĪTE, G.KUPČA un pagastu pārvalžu attīstības speciālisti).
SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv