Alūksnes novada domes 23.08.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un A.MĀSĒNA).

2. Par Vitālija VILCIŅA sūdzības izskatīšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala Dīķa ielā 27, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 18A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

5. Par nepieciešamību iegūt zemi pašvaldības autonomo funkciju veikšanai (lēmuma projektu sagatavojuši I.KALNIŅA un A.VEISMANIS, saskaņojuši A.UPĪTS, V.SILICKA, A.MĀSĒNA, S.EGLĪTE).

6. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 27.10.2011. lēmumā Nr.396 „Par zemes nodošanu valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā” (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

7. Par saistošo noteikumu Nr.24/2012 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.VEISMANIS, saskaņojuši A.UPĪTS, V.SILICKA, A.MĀSĒNA, S.EGLĪTE).

8. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

9. Par Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. – 2030. gadam gala redakcijas pieņemšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

10. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo siltumtrašu un siltummezglu Alūksnes pilsētas teritorijā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

11. Par grozījumiem Malienas pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi A.EGLE).

12. Par grozījumiem Ziemeru pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi A.EGLE).

13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.62 ,,Par Alūksnes novada Jaunannas pamatskolas un Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju” (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi A.EGLE).

14. Par grozījumiem Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi A.EGLE).

15. Par noteikumu Nr.4/2012 ,,Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi A.EGLE).

16. Par saistošo noteikumu Nr.25/2012 „Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības nolikumā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

17. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.26/2012 „Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA ar piebildi).

18. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi K.VIMBA, saskaņojuši A.UPĪTS un V.SILICKA).

19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumā Nr.263„Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Viktora Ķirpa Ates muzejā” (lēmuma projektu sagatavojusi N.POMERANCE, saskaņojušas A.EGLE un V.SILICKA).

20. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu korpusa bēniņu siltināšanai) (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojusi A.EGLE).

21. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Malienas bibliotēkai telpu remontam) (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

22. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (telekomunikāciju (interneta) pakalpojumu pilnveidošanai Bejas ciemā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

23. Par līdzekļu piešķiršanas atbalstu (malkas apkures katla uzstādīšanai un apkures sistēmas ierīkošanai ēkā „Pagastmāja”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

24. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.500 „Par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju statusa noteikšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi Dzīvokļu komisija, saskaņojusi A.EGLE).

25. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBEGA, saskaņojusi I.KALNIŅA, nav izskatīts komitejās).

26. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi I.KALNIŅA, nav izskatīts komitejās).

SLĒGTĀ DAĻA


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv