Alūksnes novada domes 24.05.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un A.MĀSĒNA).

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās mājas „Liepna 104”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

4. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās mājas „Liepna 105”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

5. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās mājas „Seda 1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

6. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās mājas „Seda-2”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

7. Par zemesgabala „Kolberģis 8”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļas „Veclaicenes RKP”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā iznomāšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).9. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības „SPODRA” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

10. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA, nav izskatīts komitejās).

11. 1.variants Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Friči”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu un 2.variants Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Friči” Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā cirsmu 2. un 7. nogabalā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.VEISMANIS, saskaņojušas A.EGLE, I.KAPULINSKA un A.MĀSĒNA).

12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.11.2011. noteikumos Nr.22/2011 „Kārtība, kādā tiek izmantota Alūksnes novada pašvaldības manta un finanšu resursi” (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojusi A.PRIŽAVOITE).

13. Par Naktspatversmes atrašanās vietu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi R.KALNIŅA).

14. Par maksas noteikšanu ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanai (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un D.NEIBERGA).

15. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra organizētajās aktivitātēs (lēmuma projektu sagatavojusi E.AIZUPE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, A.EGLE, G.KUPČA un D.NEIBERGA).

16. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai vasaras nometnei (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, I.KALNIŅA un D.NEIBERGA).

17. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Liepnas vidusskolas organizētajai vasaras nometnei (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, I.KALNIŅA un D.NEIBERGA).

18. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Malienas tautas nama organizētajai vasaras nometnei (lēmuma projektu sagatavojusi E.BOGDANOVA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, un I.KALNIŅA).

19. Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā (lēmuma projektu sagatavojusi I.AIZUPE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA un I.KALNIŅA).

20. Par valsts budžeta dotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, D.NEIBERGA un G.KUPČA).

21. Par aizņēmuma ņemšanu EST – LAT - RUS projekta Nr.ELRI - 191 īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

22. Par galvojuma sniegšanu projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

23. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (Alūksnes novada vidusskolai jaunā un vecā korpusa kāpņu telpu logu nomaiņai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

24. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (Alūksnes bērnu un jauniešu centra ēkas iekšpagalma bruģēšanas darbiem) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

25. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (biedrībai „Pededzes nākotne”) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

26. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Mārkalnes pamatskolai ugunsgrēka postījumu novēršanai – gaiteņu un klases telpas kosmētiskajam remontam) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

27. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Pededzes pamatskolai trīsgadīgo un četrgadīgo bērnu rotaļu grupas atvēršanai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

28. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Pededzes pamatskolai apkures katla nomaiņai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

29. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (divi lēmuma projekta varianti Jaunannas pamatskolai telpu pielāgošanai mūzikas un mākslas nodarbību vajadzībām) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

30. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas jumta seguma atjaunošanai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

31. Par Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

32. Par Alūksnes novada domes 26.04.2012. lēmuma Nr.148 „Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem” darbības apturēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.MELDERS, nav izskatīts komitejās).

33. Par saistošo noteikumu Nr.21/2012 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2012.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojusi A.EGLE).

Sēdes slēgtā daļa


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv