Alūksnes novada domes 25.10.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Arāji”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

2.
     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Upesmalas”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

3.
     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Zeltiņi - 1”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

4.
     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Zeltiņi - 1”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

5.
     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ērgļi”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

6.
     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ērgļi - 1”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

7.
     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Garjuri - 4”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

8.
     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Garjuri - 5”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

9.
     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vētraine”, Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

10.
  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

11.
  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

12.
  Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošu zemes vienību apvienošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

13.
  Par ciemu statusa atcelšanu Alsviķu pagastā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

14.
  Par nekustamā īpašuma „Umernieku stacija”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).

15.
  Par Alūksnes novada domes 17.09.2009. lēmuma Nr.180 “Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma - neapbūvēta zemesgabala Dīķa ielā 8, Alūksnē ar kadastra Nr.3601 039 4407, sagatavošanu atsavināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

16.
  Par valsts vietējas nozīmes autoceļa V384 Ziemeri - Alsviķi posma pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS).

17.
  Par iespēju turpināt būvniecību „Vālodzītēs -5”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.KAUKALA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

18.
  Par iespēju turpināt būvniecību „Dzelmēs”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.KAUKALA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

19.
  Par sadarbību ar SIA „LIMA KARJERS” smilšu - grants karjera izveidošanā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

20.
  Par Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. – 2030. gadam apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

21.
  Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027.gadam izstrādes uzsākšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

22.
  Par Alūksnes novada domes 23.08.2012. saistošo noteikumu Nr.24/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Alūksnes novadā” precizēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.VEISMANIS, saskaņojusi I.KALNIŅA).

23.
  Par Alūksnes novada domes 26.07.2012. saistošo noteikumu Nr.22/2012 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” precizēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

24.
  Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

25.
  Par grozījumiem Pededzes pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

26.
  Par grozījumiem Mārkalnes pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi G.KUPČA).

27.
  Par  Alūksnes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ,,Cālis” nosaukuma maiņu un grozījumiem iestādes nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

28.
  Par  Malienas  speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ,,Mazputniņš” nosaukuma maiņu un grozījumiem iestādes nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

29.
  Par maksas apstiprināšanu par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sniegtajiem pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi D.DUBRE-DOBRE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

30.
  Par Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Naktspatversme” nosaukuma maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

31.
  Par Alūksnes novada Naktspatversmes pakalpojuma maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA).

32.
  Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.500 „Par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju statusa noteikšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

33.
  Par nolikuma Nr.4/2012 „Par mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

34.
  Par interešu izglītības programmas „Mazpulki” finansēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.MEIRĀNE, saskaņojušas A.EGLE un E.ŅEDAIVODINA).

35.
  Par dalību oficiālā vizītē Marsanēlakotē, Francijā (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

36.
  Par atbalstu konkursam „Mis un Misters Alūksne”  (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

37.
  Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Liepnas vidusskolas apkures sistēmas avārijas remontam) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

38.
  Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Malienas pagasta mikroautobusa Mercedes Benz Sprinter apsildes ierīces remontam) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

39.
  Par papildus finansējumu ēdināšanas izdevumu segšanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, B.LIETAPURE un T.STAFECKA).

40.
  Par saistošo noteikumu Nr.29/2012 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2012.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un  A.EGLE).

41.
  Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un  A.UPĪTS).

42.
  Par Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE).

43.
  Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE).

44.
  Par Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas un Teritoriālās komitejas apvienošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

45.
  Par saistošo noteikumu Nr.30/2012 „Grozījumi Alūksnes novada domes 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv