Alūksnes novada domes 26.07.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Par zemesgabala „Liepna-1”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Eglaine”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu Dzegužu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 2012.-2014.gada mērķdotācijas izlietošanas programmā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumā Nr.246 „Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu” (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

6. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA).

7. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA).

8. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA).

9. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE – P.S. nav noteikumu!, T.STAFECKA).

10. Par grozījumiem Liepnas vidusskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.213 „Par Alūksnes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

12. Par grozījumiem Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi N.POMERANCE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

13. Par Alūksnes novada Sabiedrības centra izveidošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojušas A.PRIŽAVOITE, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA, iepazinusies – Dz.ZVEJNIECE).

14. Par saistošo noteikumu „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

15. Par Alūksnes pilsētas ielu seguma atjaunošanas programmu 2012.-2014.gadam (lēmuma projektu sagatavojuši A.PRIŽAVOITE, V.TABOLKINS, J.LĪCIS, saskaņojis A.UPĪTS).

16. Par Imanta DOKTES iesnieguma izskatīšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

17. Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi pa Alūksnes novada pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojušas A.PRIŽAVOITE, T.STAFECKA, ar lēmuma projektam pievienotajiem plāniem uz 5 lapām var iepazīties kancelejā).

18. Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VITALITAS” kapitāla daļu pārdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojusi V.AVOTA, T.STAFECKA, A.PRIŽAVOITE).

19. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo siltumtrašu un siltummezglu Alūksnes pilsētas teritorijā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA).

20. Par grozījumiem 25.11.2010. Alūksnes novada domes lēmumā Nr.712 „Par Alūksnes novada pašvaldības dalību ERAF projektā „Siltumsaimniecības attīstība Alūksnes novada Alūksnes pilsētā”” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA, A.PRIŽAVOITE).

21. Par aizņēmuma ņemšanu ES projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA).

22. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2012.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA, A.EGLE).

23. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas Pils ielā 52, Alūksnē, izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas A.PRIŽAVOITE, R.KALNIŅA).

24. Par „Ezertakas” laipu, Alūksnē, Alūksnes novadā, nojaukšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS).

Slēgtā daļa

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv