Alūksnes novada domes 27.09.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Supes 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Grīvas”, Stuborovā, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

5. Par saistošo noteikumu Nr.27/2012 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

6. Par saistošo noteikumu Nr.28/2012 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala “Kalnāres”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu “Rieti”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

9. Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībām (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

10. Par grozījumiem Alūksnes novada vidusskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi G.KUPČA).

11. Par grozījumiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

12. Par grozījumiem Liepnas internātpamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

13. Par grozījumiem Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.BOŠA, saskaņojušas G.KUPČA un I.KALNIŅA).

14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.08.2010.lēmumā Nr.486 ,,Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs” (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

15. Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

16. Par atbrīvošanu nomaksas par internāta izmantošanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA).

17. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi K.VIMBA, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

18. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta priekšfinansēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un I.KALNIŅA).

19. Par finansējumu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības palielināšanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un I.KALNIŅA).

20. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības noteikumos Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un I.KALNIŅA).

21. Par otrā aizņēmuma ņemšanu projekta „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un I.KALNIŅA).

22. Par finansējumu ēkas Dārza ielā 8A, Alūksnē siltumapgādes ierīkošanai un 1.stāva pārseguma rekonstrukcijai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un I.KALNIŅA).

23. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Hokeja klubs „Alūksne”” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši T.STAFECKA, I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA).

24. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).

25. Par finansējumu Alūksnes pilsētas videonovērošanas sistēmas ierīkošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši D.NEIBERGA un A.UPĪTS).

26. Par Saules tilta remontu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un A.EGLE).

27. Par izglītības programmas „Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris” finansēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).

28. Par transportlīdzekļa iegādi (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši D.NEIBERGA un A.UPĪTS).

SLĒGTĀ DAĻA


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv