Alūksnes novada domes 28.06.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vecstāmeri”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojušas I.KALNIŅA un A.MĀSĒNA).

3. Par zemesgabala „Liepna 1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

4. Par zemesgabala „Liepna 104”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgiem diviem zemesgabaliem “Mežputni”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 1/6 domājamās daļas Ezera ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Dārzi”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

8. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās mājas „Lakstīgalas”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

9. Par ēkas „Rūķos”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

10. Par veikala Pils ielā 38A, Alūksnē, Alūksnes novadā būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojusi A.EGLE).

11. Par Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. – 2030. pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

12. Par Alūksnes novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, publisko pārskatu sagatavojusi E.APLOKA)

13. Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, publisko pārskatu sagatavojis G.KOZILĀNS)

14. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, publisko pārskatu sagatavojis M.LIETUVIETIS)

15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.405 „Par personu pilnvarošanu makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei” (lēmuma projektu sagatavojis M.LIETUVIETIS, saskaņojusi I.KALNIŅA).

16. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Interešu centrs „Jaunanna”” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas V.SILICKA, D.NEIBERGA, I.KALNIŅA).

17. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāju (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

18. Par Jaunlaicenes pamatskolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

19. Par Alūksnes novada Jaunannas pamatskolas direktores Līgas TOKAS-ČEVERES atbrīvošanu no amata (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi G.KUPČA).

20. Par Alūksnes novada Jaunannas pamatskolas un Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas V.ČUGUNOVA un I.KALNIŅA).

21. Par grozījumiem Alūksnes Bērnu un jauniešu centra nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi E.AIZUPE, saskaņojušas G.KUPČA un I.KALNIŅA).

22. Par grozījumiem Sociālā aprūpes centra „Alūksne” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi R.MUCENIECE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

23. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālā dienesta nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

24. Par Naktspatversmes pakalpojuma maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojusi I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA).

25. Par valsts mērķdotācijas līdzekļu izdali no rezerves fonda (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, D.NEIBERGA un G.KUPČA).

26. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojusi I.KALNIŅA un D.NEIBERGA).

27. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojusi I.KALNIŅA un D.NEIBERGA).

SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv