Alūksnes novada domes 03.10.2013. ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.16.00, Mazajā zālē

1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.08.2013. lēmumā Nr.387 „Par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā”” (lēmuma projektu sagatavojusi I.ZĪMELE-JAUNIŅA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA, J.ČUGUNOVA un V.SILICKA).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv