Alūksnes novada domes 07.11.2013. ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.16.00, Mazajā zālē

1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA).

2. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA).

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaļās”, kadastra numurs 3658 002 0043, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA).

4. Par saistošo noteikumu Nr.39/2013 „Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojis G.KOZILĀNS).

5. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojušas A.EGLE, V.OMEĻJANA un J.ČUGUNOVA).

6. Par projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2.kārta” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA).

7. Par projektu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA).

8. Par projekta ,,Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” īstenošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA).

9. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES POLIKLĪNIKA 1” pamatkapitāla palielināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojusi E.ŅEDAIVODINA).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv