Alūksnes novada domes 15.04.2013. ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.09.30, Mazajā zālē

1. Par grozījumu izdarīšanu 31.01.2013. Alūksnes novada domes lēmumā Nr.8 „Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Pededzes ciemā” tehniski – ekonomiskā pamatojuma aktualizācijas apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

2. Par grozījumu izdarīšanu 31.01.2013. Alūksnes novada domes lēmumā Nr.14 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanā” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

3. Par ERAF līdzfinansētā projekta iesnieguma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr.79 „Par galvojuma sniegšanu Eiropas Savienības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” īstenošanai”” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumā Nr.137 ,,Par piedalīšanos Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un A.EGLE).

6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.11.2010. nolikumā Nr.10/2010 „Alūksnes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojušas J.ČUGUNOVA un E.ŅEDAIVODINA ar piebildi).

7. Par projektu „Vieglatlētikas inventāra iegāde Liepnas internātpamatskolā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

8. Par projektu „Jauns sporta inventārs – jaunas iespējas” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

9. Par projektu „Sports atdzīvina, sports iedvesmo” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

10. Par projektu „Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta materiāltehniskās bāzes uzlabošana” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

11. Par projektu „Esi aktīvs, esi vesels!” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

12. Par projektu „Sporta inventāra iegāde Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

13. Par projektu „Mūsdienīga sporta stunda Strautiņu pamatskolā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

14. Par projektu „Sporto mūsdienīgi un ar prieku” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

15. Par projektu „Slēpošana kā veselību veicinoša nodarbība” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

16. Par projektu „Sporta inventāra iegāde Liepnas vidusskolā mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

17. Par projektu „Sporto vesels Bejas pamatskolā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

18. Par projektu „Malienas pamatskolā - visi uz slēpēm!” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

19. Par projektu „Sporta inventāra atjaunošana un papildināšana Pededzes pamatskolā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un V.SILICKA, izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv