Alūksnes novada domes 19.12.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalnakļaviņi”, kadastra numurs 3642 004 0023, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

4. Par līdzfinansējumu draudzei “Alūksnes romas katoļu draudze” projekta “Alūksnes Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijai.

5. Par līdzfinansējumu biedrībai „Interešu centrs „Jaunanna” projekta „Dziesmā ir spēks” realizācijai.

6. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ērmaņu muiža” projekta „Biedrības „Ērmaņu muiža” koncertvide” realizācijai.

7. Par līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši” projekta „Stāsti par radošajiem malēniešiem” realizācijai.

8. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība „SUDRABS”” projekta „Ziemassvētku pasākums” realizācijai.

9. Par līdzfinansējumu biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta „„Salauztie mūži atmiņās sāp” 7. daļas 5. filma” realizācijai.

10. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

11. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.01.2012. noteikumos Nr.2/2012 „Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām  pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātskolai sadales kārtība”.

12. Par pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu.

13. Par maksas apstiprināšanu  Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

14. Par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja maksas pakalpojumiem.

15. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" izdošanu.

16. Par Alūksnes pilsētas domes 16.12.2004.lēmuma atzīšanu par spēku zaudēšanu.

17. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums”” izdošanu.

18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr.277 „Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo fondu”.

19. Par lēmuma atcelšanu.

20. Par grozījumu Alūksnes novada domes 07.11.2013. lēmumā Nr.530 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES POLIKLĪNIKA 1” pamatkapitāla palielināšanu”.

21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2013. lēmumā Nr.345 „Par aizņēmumu projekta „Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā” īstenošanai”.

22. Par līdzekļu piešķiršanu.

23. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

24. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

25. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.

26. Par līdzekļu piešķiršanu.

27. Par dalību Pasaules Čempionātā biatlonā junioriem un jauniešiem.

28. Par saistošo noteikumu Nr.../2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” izdošanu.

29. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu.

30. Par Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.45/2013 „Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā” precizēšanu.

31. Par atļauju Līvijai BONDAREVAI savienot amatus.

32. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. investīciju plānu.

33. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projekta „Ziemas prieki uz ledus” realizācijai.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv