Alūksnes novada domes 22.08.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kuplejas”, kadastra numurs 3658 002 0146, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām „Vārpiņas 1”, kadastra apzīmējums 36960050128, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā un „Ligno”, kadastra apzīmējums 36960050274, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 1B, Alūksnē nodošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

5. Par atļauju Ivetai PRIEDEI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

6. Par atļauju Intai CINGLEREI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

7. Par atļauju Ivetai VĀRTUKAPTEINEI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

8. Par atļauju Ingrīdai SNIEDZEI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

9. Par atļauju Everitai VIMBAI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

10. Par atļauju Elitai LAIVAI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

11. Par atļauju Modrītei VOSKAI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

12. Par grozījumu Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.418 „Par Alūksnes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā „Alūksnes lauku partnerība” (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

13. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 ,,Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

14. Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

15. Par grozījumiem Ziemeru pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi L.BIETE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

16. Par grozījumu Bejas pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi S.AIZUPE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

17. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.TOMSONE, saskaņojuši A.UPĪTS un G.KUPČA).

18. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi K.VIMBA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA).

19. Par grozījumu Alūksnes novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.361 „Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „SPRĪDĪTIS”” (lēmuma projektu sagatavojusi M.VOSKA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA).

20. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmumā Nr.21 „Par ēdināšanas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

21. Par saistošo noteikumu Nr.19/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

22. Par saistošo noteikumu Nr.20/2013„Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

23. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 24.02.2011. instrukcijā Nr.1/2011 „Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr.492 „Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada bāriņtiesā” (lēmuma projektu sagatavojusi I.OZOLIŅA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA).

25. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmumā Nr.744 „Par maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā” (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA).

26. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.05.2013. lēmumā Nr.246 „Par specializētā autotransporta pakalpojuma maksas noteikšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA).

27. Par saistošo noteikumu Nr.21/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA).

28. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr.489 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Alūksnes novada teritorijā” (lēmuma projektu sagatavojis V.VILKS, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA).

29. Par saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.31/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis V.VILKS, saskaņojuši I.KALNIŅA, A.UPĪTS un T.STAFECKA).

30. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmumā Nr.742 „Par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas apmaksas tarifa apstiprināšanu Alūksnes novada Pededzes pagastā” (lēmuma projektu sagatavojis V.VILKS, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA).

31. Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr.490 „Par maksas apstiprināšanu par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem transporta pakalpojumiem” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

32. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtībā (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

33. Par saistošo noteikumu Nr.23/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22/2012 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

34. Par saistošo noteikumu Nr.24/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

35. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

36. Par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).

37. Par projektu „Pededzes sabiedriskā centra labiekārtošana” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un V.SILICKA).

38. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

39. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un D.NEIBERGA).

40. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi V.SILICKA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

41. Par grozījumiem Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RUBENE, saskaņojuši A.UPĪTS, V.ZELTIŅA un A.PRIŽAVOITE).

42. Par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vidējā termiņa darbības stratēģijas 2013. – 2017. gadam apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RUBENE, saskaņojuši A.UPĪTS, V.ZELTIŅA un A.PRIŽAVOITE).

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv