Alūksnes novada domes 23.05.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojusi A.EGLE).

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaļās”, kadastra numurs 3658 002 0043, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Veršas 1”, kadastra numurs 36440040075, Annas pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Viestura ielā 5, kadastra apzīmējums 36010334603, Alūksnē, Alūksnes novadā un Merķeļa ielā 18A, kadastra apzīmējums 36010334616, Alūksnē, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

5. Par grozījumu Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumā Nr.37 „Par nekustamā īpašuma „Umernieku stacija”, Annas pagastā, Alūksnes novadā 251/721 domājamās daļas atsavināšanu” (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojusi A.EGLE).

6. Par iestādes ,,Izglītības pārvalde” nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA un J.ČUGUNOVA).

7. Par grozījumiem Strautiņu pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.PEDECE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

8. Par grozījumiem Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.SAKNE, saskaņojušas I.KALNIŅA un G.KUPČA).

9. Par grozījumu Liepnas vidusskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi L.STABINGE, saskaņojušas I.KALNIŅA un G.KUPČA).

10. Par Liepnas vidusskolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojušas A.EGLE un J.ČUGUNOVA).

11. Par noteikumu Nr.2/2013 ,,Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA).

12. Par saistošo noteikumu Nr.11/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

13. Par saistošo noteikumu Nr.12/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.24/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojuši L.ŠĶEPASTE un A.VEISMANIS).

14. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.13/2013 „Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis G.KOZILĀNS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, A.MĀSĒNA T.STAFECKA un A.EGLE).

15. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE sadarbībā ar G.KOZILĀNU un J.ČUGUNOVU, saskaņojusi T.STAFECKA).

16. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis G.KOZILĀNS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, A.MĀSĒNA T.STAFECKA un A.EGLE).

17. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.LAPIŅA, publisko pārskatu sagatavoja M.LIETUVIETIS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, A.MĀSĒNA T.STAFECKA un A.EGLE, nav izskatīts komiteju sēdēs).

18. Par Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi T.STAFECKA, saskaņojusi A.EGLE, ar gada pārskatu var iepazīties pašvaldības kancelejā).

19. Par Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.APLOKA, saskaņojusi I.KALNIŅA, ar publisko pārskatu var iepazīties pašvaldības kancelejā).

20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.52 „Par Alūksnes muzeja sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi I.VEISMANE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un I.KALNIŅA).

21. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Liepnas vidusskolas organizētajai vasaras nometnei (lēmuma projektu sagatavojusi L.STABINGE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA).

22. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei (lēmuma projektu sagatavojusi I.BALTĀ - PILSĒTNIECE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA un I.KALNIŅA).

23. Par specializētā autotransporta pakalpojuma maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA).

24. Par piedalīšanos projektu konkursā (lēmuma projektu sagatavojusi S.JANKOVSKA, saskaņojušas A.MĀSĒNA, A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA).

25. Par projektu ,,Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA).

26. Par Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildes apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

27. Par finansējuma piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

28. Par finansējuma rezervēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

29. Par līdzekļu piešķiršanas atbalstu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

30. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

31. Par Strautiņu pamatskolas jumta remontu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

32. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija ” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA, nav izskatīts komiteju sēdēs).

33. Par Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.GH7423 atsavināšanas veida maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA, nav izskatīts komiteju sēdēs).

34. Par SIA „Alūksnes nami” valdes atbildību (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi I.STAFECKA, ar papildus materiāliem var iepazīties pašvaldības kancelejā).

SLĒGTĀ DAĻA


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv