Alūksnes novada domes 24.10.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaļās”, kadastra numurs 3658 002 0043, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tālavas ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pilssala” un Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novadā zemes vienību daļu iznomāšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA).

8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumā Nr.149 ,,Par biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projektu” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, I.RANDA un J.ČUGUNOVA).

9. Par projektu ,,Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Zeltiņu pagasta īpašumā „Medņukalni”” (lēmuma projektu sagatavojis Ā.KREICIS, saskaņojuši A.UPĪTS, A.PRIŽAVOITE, T.STAFECKA V.SILICKA un J.ČUGUNOVA).

10. Par cirsmas atsavināšanu īpašumā „Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, A.PRIŽAVOITE, T.STAFECKA V.SILICKA un J.ČUGUNOVA).

11. Par koku atsavināšanu īpašumā Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, Ā.KREICIS, T.STAFECKA E.ŅEDAIVODINA un J.ČUGUNOVA).

12. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi J.ČUGUNOVA ).

13. Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojušas J.ČUGUNOVA un A.EGLE).

14. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes „Būvvalde” nolikumu (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un J.ČUGUNOVA).

15. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.16/2013„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Alūksnes novadā” precizēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA).

16. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” nolikums” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis M.LIETUVIETIS, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA un J.ČUGUNOVA ).

17. Par saistošo noteikumu Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis M.LIETUVIETIS, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA un J.ČUGUNOVA).

18. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.32/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis G.KOZILĀNS, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

19. Par saistošo noteikumu Nr.33/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2012 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.GRĪVNIECE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

20. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.34/2013 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un J.ČUGUNOVA).

21. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.14/2011 „Mārkalnes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” (lēmuma projektu sagatavojusi S.SILIROVA, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, J.ČUGUNOVA un D.NEIBERGA)

22. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.16/2011 „Pededzes bibliotēkas lietošanas noteikumi” (lēmuma projektu sagatavojusi A.GIRS, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

23. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.13/2011 „Mālupes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” (lēmuma projektu sagatavojusi A.GUSTA, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

24. Par Alūksnes novada Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.MAGAZIŅA, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

25. Par grozījumu Alūksnes novada domes 20.12.2012. lēmumā Nr.434 „Par maksas apmēra noteikšanu traktortehnikas pakalpojumiem Alūksnes novada Zeltiņu pagastā” (lēmuma projektu sagatavojusi I.BOLOVŅIKOVA, saskaņojušas A.EGLE, V.SILICKA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

26. Par nedzīvojamo telpu „Dārziņi” dz.3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, nomas maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

27. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi Ņ.MOŽAROVA, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA, D.VĪTOLA, I.SNIEDZE, I.CINGLERE, I.PRIEDE, V.ČUGUNOVA un J.ČUGUNOVA).

28. Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi G.BOŠA, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA).

29. Par mūzikas instrumentu nomu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA un G.BOŠA, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

30. Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas maksas pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA un G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

31. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas maksas pakalpojumu (lēmuma projektu sagatavojusi U.GRENCIONE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

32. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.AIZUPE, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

33. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā ,,Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem” (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA un J.ČUGUNOVA).

34. Par Alūksnes Pilssalas izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

35. Par atbrīvošanu no maksas par internāta izmantošanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, S.ZILAUA un J.ČUGUNOVA).

36. Par dalības maksas apstiprināšanu volejbola turnīram „Ilzenes rudens balva 2013” (lēmuma projektu sagatavojusi A.VĒRSE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

37. Par pamatlīdzekļa „Atdzelžošanas iekārta Kolberģa ciemā, jauda 5,5m3/h” Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, norakstīšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojuši A.UPĪTS, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA).

38. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, L.PLIENA, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

39. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

40. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

41. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

42. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

43. Par saistošo noteikumu Nr.35/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un J.ČUGUNOVA).

44. Par saistošo noteikumu Nr.36/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojusi J.ČUGUNOVA).

45. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.APLOKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA).

46. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.11/2011 „Liepnas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” (lēmuma projektu sagatavojusi I.PAIA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA, V.SILICKA un J.ČUGUNOVA).
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv