Alūksnes novada domes 25.04.2013. ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala “Tanomeci”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību “Ezera piekraste”, Alūksnē, Alūksnes novadā uzturēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojuši A.EGLE un M.LIETUVIETIS).

6. Par Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmuma Nr.350 „Par sadarbību ar SIA „LIMA KARJERS” smilšu-grants karjera izveidošanā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

7. Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojusi T.STAFECKA).

8. Par saistošo noteikumu Nr.8/2013 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojis A.UPĪTS).

9. Par saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojuši E.ŅEDAIVODINA un A.UPĪTS).

10. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.AIZUPE, saskaņojuši A.UPĪTS un V.SILICKA).

11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.410 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās” (lēmuma projektu sagatavojusi I.OZOLIŅA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

12. Par kavējuma naudas noteikšanu par Alūksnes pilsētas bibliotēkai laikā neatgrieztiem informācijas nesējiem (lēmuma projektu sagatavojusi I.OZOLIŅA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

13. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā (lēmuma projektu sagatavojusi I.RUBENE, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

14. Par automašīnas norakstīšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojušas T.STAFECKA un I.ŅIKTINA).

15. Par Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE).

16. Par Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE, nav izskatīts komiteju sēdēs).

17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumā Nr.30 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2013.gada sadalījumu un 2013. – 2015.gada mērķdotācijas izlietošanas programmas apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un V.SILICKA).

18. Par aizņēmumu procentu likmju maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

19. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un D.NEIBERGA).

20. Par valsts budžeta dotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, nav izskatīts komiteju sēdēs).

21. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

22. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

23. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

24. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

25. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

26. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

27. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

28. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

29. Par līdzekļu piešķiršanas atbalstu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, G.KUPČA un T.STAFECKA).

30. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA, nav izskatīts komiteju sēdēs).

31. Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2013.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv