Alūksnes novada domes 25.07.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA saskaņojis A.UPĪTS).

5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 1B, Alūksnē nodošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

8. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

9. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Alūksnes pilsētas kapsētās (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmumā Nr.352 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

11. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” (lēmuma projektu sagatavojis J.LĪCIS, saskaņojis A.UPĪTS).

12. Par pilnvarojumu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojis M.LIETUVIETIS).

13. Par atļauju Ingai OZOLIŅAI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

14. Par atļauju Ardim TOMSONAM savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

15. Par atļauju Gintai AIZPURIETEI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

16. Par atļauju Sanitai BĒRZIŅAI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

17. Par atļauju Mārai KOVAĻENKO savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

18. Par atļauju Viktorijai AVOTAI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

19. Par atļauju Aleksandram MITROFANOVAM savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

20. Par atļauju Jānim SKULTEM savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

21. Par atļauju Rudītei FĒRMANEI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

22. Par atļauju Ārim KREICIM savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

23. Par atļauju Janīnai VILCIŅAI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

24. Par atļauju Gunitai GIRBEI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

25. Par atļauju Ilzei KALNIŅAI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

26. Par atļauju Vijai VĀRTUKAPTEINEI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

27. Par atļauju Evitai ŅEDAIVODINAI savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

28. Par atļauju Arturam UPĪTIM savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

29. Par Ineses RANDAS atbrīvošanu no Apstādījumu aizsardzības un Licencēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un atļauju savienot amatus (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

30. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Iepirkuma komisija” nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

31. Par Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Alūksnes novada vēlēšanu komisija” sastāva ievēlēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

32. Par Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Licencēšanas komisija” locekļa ievēlēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

33. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Apstādījumu aizsardzības komisija” locekļu sastāvā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

34. Par grozījumu Malienas pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.ĀBOLTIŅA, saskaņojušas I.KALNIŅA un G.KUPČA).

35. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.08.2012. noteikumos Nr.4/2012 ,,Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai” (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi A.EGLE).

36. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 ,,Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi A.EGLE).

37. Par saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

38. Par pabalstu Intai ŅIKITINAI (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojusi E.ŅEDAIVODINA).

39. Par aizņēmumu projekta „Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

40. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

41. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Rezerves fonda (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

42. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

43. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv