Alūksnes novada domes 31.01.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Ezermalas ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par zemesgabala „Vaivari”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojusi A.EGLE).

4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Alsviķu cehs”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā daļas atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.53, Torņa ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanas procesa izbeigšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).

6. Par nekustamā īpašuma – ēkas Brūža ielā 1, Alūksnē telpu nomu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

7. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu pašvaldības autoceļa „Miezīša ceļa gals – Baltaissils” Malienas pagastā, Alūksnes novadā ziemas atkušņa plūdu seku novēršanai (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojuši I.BERKULIS, A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

8. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Pededzes ciemā” tehniski – ekonomiskā pamatojuma aktualizācijas apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

9. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” tehniski – ekonomiskā pamatojuma aktualizācijas apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

10. Par tehniski – ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

11. Par tehniski – ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

12. Par tehniski – ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

13. Par tehniski – ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

15. Par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas funkciju realizēšanu Apes novada pašvaldībā (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojusi A.EGLE).

16. Par atsevišķu Apes novada pašvaldības funkciju realizēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un I.KALNIŅA).

17. Par saistošo noteikumu Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Alūksnes novadā 2013.gadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

18. Par Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.33/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm” precizēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

19. Par saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un G.KUPČA).

20. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.3/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un G.KUPČA).

21. Par saistošo noteikumu Nr.4/2013 „Par piebraucamo ceļu tīrīšanu Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojusi E.ŅEDAIVODINA).

22. Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2013.gada darba plāna apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis G.KOZILĀNS, saskaņojušas I.KALNIŅA, A.PRIŽAVOITE, V.SILICKA un T.STAFECKA).

23. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2013.gada darba plāna apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis M.LIETUVIETIS, saskaņojušas I.KALNIŅA, A.PRIŽAVOITE, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

24. Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.JANKOVSKA, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

25. Par grozījumiem Mālupes pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

26. Par stipendijas izveidošanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.TOMSONE, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

27. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.330 ,,Par noteikumu Nr.5/2012 ,,Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

28. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtībā (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojis A.UPĪTS).

29. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2013.gada sadalījumu un 2013. – 2015. gada mērķdotācijas izlietošanas programmas apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

30. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

31. Par Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāju (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE).

32. Par ierobežojumu, kas saistīts ar papildu atlīdzību 2013.gadā (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un A.EGLE).

33. Par saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas T.STAFECKA un A.EGLE).

34. Par sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, I.KALNIŅA un R.MUCENIECE).

35. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

36. Par nekustamā īpašuma „Umernieku stacija”, Annas pagastā, Alūksnes novadā 251/721 domājamās daļas atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojusi A.EGLE).

37. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

SLĒGTĀ DAĻA


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv