Alūksnes novada domes 28.02.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mišķi 1”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Gobas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lazdiņi 1”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

8. Par dzīvojamās mājas „Stari 1”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

9. Par dzīvojamās mājas „Stari 1”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.2 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

10. Par dzīvojamās mājas „Stari 1”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.3 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojis A.UPĪTS).

11. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bangas”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojis A.UPĪTS).

12. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veclaicenes RKP”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

13. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veclaicenes RKP”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojis A.UPĪTS).

14. Par nekustamā īpašuma – ēkas Pils ielā 74, Alūksnē lietošanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojuši A.UPĪTS, I.VEISMANE un V.SILICKA).

15. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 25A, Alūksnē lietošanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

16. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, nolikumu sagatavojis J.SKULTE).

17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.11.2012. lēmumā Nr.390 „Par ceļa zīmju uzstādīšanu Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2013. lēmumā Nr.36 „Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

19. Par projektu ,,Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā” (lēmuma projektu sagatavojuši M.LIETUVIETIS un A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, T.STAFECKA un I.KALNIŅA).

20. Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” (lēmuma projektu sagatavojusi I.ZVEJNIECE, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

21. Par noteikumu Nr.1/2013 „Par mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

22. Par grozījumiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,SPRĪDĪTIS” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi M.VOSKA, saskaņojušas I.KALNIŅA un G.KUPČA).

23. Par grozījumiem Alūksnes pilsētas sākumskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

24. Par Liepnas vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.STABINGE, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un V.SILICKA).

25. Par Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.SNIEDZE, saskaņojušas I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA).

26. Par Alsviķu pagasta kultūras nama maksas pakalpojumu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.SNIEDZE, saskaņojušas I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA).

27. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Rezerves fonda (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

28. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

29. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

30. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

31. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.08.2012. lēmumā Nr.288 „Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju” (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

32. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojis A.UPĪTS).

33. Par Alūksnes Jaunās pils attīstību (lēmuma projektu sagatavojusi M.OLDERE, saskaņojuši V.SILICKA, A.UPĪTS, A.PRIŽAVOITE, S.EGLĪTE un T.STAFECKAI).

34. Par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāju (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv