Alūksnes novada domes 28.11.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām „Zuši 12”, kadastra apzīmējums 36420020085, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā un „Pamati”, kadastra apzīmējums 36420020008, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Straumēni”, kadastra numurs 3696 005 0089, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lāčplēši”, kadastra numurs 3674 006 0067, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA).

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zabolova 2”, kadastra numurs 3680 003 0121, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA).

5. Par zemesgabala „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojušas A.EGLE un J.ČUGUNOVA ).

6. Par zemesgabala „Bērzi”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojušas A.EGLE un A.PRIŽAVOITE ).

7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes starpgabalu atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojušas A.EGLE un J.ČUGUNOVA ).

8. Par bezmantinieka mantu nekustamo īpašumu „Krastiņi”, Annas pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojušas A.EGLE un V.FEDOTOVA).

9. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojušas A.EGLE un A.PRIŽAVOITE).

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojušas A.EGLE, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA ).

14. Par saistošo noteikumu Nr.40/2013 „Atvieglojumu piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

15. Par saistošo noteikumu Nr.41/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli Alūksnes novadā 2014.gadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un J.ČUGUNOVA ).

16. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” nolikums” precizēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojusi J.ČUGUNOVA ).

17. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.34/2013 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā” precizēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojusi J.ČUGUNOVA ).

18. Par saistošo noteikumu Nr.42/2013 „Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas L.ŠĶEPASTE un J.ČUGUNOVA ).

19. Par saistošo noteikumu Nr.43/2013 „Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas L.ŠĶEPASTE un J.ČUGUNOVA ).

20. Par saistošo noteikumu Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojušas I.KALNIŅA, G.KOZILĀNS, J.CEĻMILLERS, L.STRODE un J.ČUGUNOVA ).

21. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojušas A.EGLE, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA ).

22. Par saistošo noteikumu Nr.45/2013 „Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA, M.KOVAĻENKO un J.ČUGUNOVA ).

23. Par maksas apstiprināšanu licenču izsniegšanai pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA, M.KOVAĻENKO un J.ČUGUNOVA ).

24. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.6/2011 „Bejas bibliotēkas lietošanas noteikumi” (lēmuma projektu sagatavojusi M.RUSAKOVA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA, V.SILICKA un J.ČUGUNOVA ).

25. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.8/2011 „Jaunalūksnes bibliotēkas lietošanas noteikumi” (lēmuma projektu sagatavojusi I.ZAKARĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA, V.SILICKA un J.ČUGUNOVA ).

26. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.02.2011. noteikumos Nr.12/2011 „Malienas bibliotēkas lietošanas noteikumi” (lēmuma projektu sagatavojusi D.BALTĀ, saskaņojušas A.EGLE un J.ČUGUNOVA ).

27. Par saistošo noteikumu Nr.46/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28/2010 „Par Alūksnes novada simboliku”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojušas V.FEDOTOVA un J.ČUGUNOVA ).

28. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma Gada balva „Zelta bite” dibināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.APLOKA, saskaņojušas A.EGLE un J.ČUGUNOVA ).

29. Par saistošo noteikumu Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA ).

30. Par saistošo noteikumu Nr.48/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojusi J.ČUGUNOVA).

31. Par noteikumu „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA un J.ČUGUNOVA ).

32. Par līdzfinansējumu biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” projektam (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA, V.FEDOTOVA un I.KALNIŅA ).

33. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, D.NEIBERGA un J.ČUGUNOVA).

34. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, V.FEDOTOVA un J.ČUGUNOVA).

35. Par Alūksnes muzeja direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojušas A.EGLE un A.PRIŽAVOITE).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv