Alūksnes novada domes 30.08.2013. ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

2. Par galvojuma sniegšanu ārkārtas situācijas novēršanai siltumapgādes jomā Alūksnes pilsētā (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

3. Par otrā aizņēmuma ņemšanu projekta „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv