ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2014. gada 6. maijā, plkst.16:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.72 „Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā””.
2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.73 „Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”””.
3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.74 „Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”””.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.75 „Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš”””.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Upeslīči”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658 002 0010.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.
7. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
8. Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.8/2014 „Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” precizēšanu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv