Alūksnes novada domes 12.02.2014. ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.9.40, Mazajā zālē

Darba kārtībā:

1. Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” īstenošanai.
2. Par finansiālu atbalstu SIA „IEVEDNE”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv