ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2014. gada 18. decembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 2. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.
 3. Par ieguldījumiem Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā  īpašumā Vidus ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 4. Par atklāta skiču konkursa „Cepurītes sala kā tūrisma objekts” nolikuma apstiprināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 6. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
 7. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
 8. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sabiedriski nozīmīgo projektu (pasākumu) īstenošanai.
 9. Par līdzfinansējumu Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrībai „SUDRABS” projekta „Ziemassvētku pasākums” realizācijai.
 10. Par līdzfinansējumu biedrībai „Interešu centrs „Jaunanna”” projekta „Sportosim kopā” realizācijai.
 11. Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei projekta „Zvanos atbalsojas Dieva balss” realizācijai.
 12. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ilzenes attīstībai" projekta „Ielīgosim Jauno gadu!” realizācijai.
 13. Par līdzfinansējumu Latviešu-Igauņu  kultūras biedrībai „STĪGA-KEEL” projekta „Ziemassvētku tradīcijas no sendienām līdz mūsdienām” realizācijai.
 14. Par līdzfinansējumu biedrībai „Sidraba pavediens” projekta „Vidzemes Dāmu deju grupu sadancošanās „Tikšanās Marienburgā”” realizācijai.
 15. Par līdzfinansējumu draudzes „Alūksnes svētā trijādības pareizticīgo draudze” projekta realizācijai.
 16. Par biedrības „Sporta klubs „Malēnija”” projektu.
 17. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā.
 18. Par grozījumiem Jaunlaicenes muižas muzeja nolikumā.
 19. Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumiem.
 20. Par valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 17.09.2009. lēmumā Nr.218 „Par maksas apstiprināšanu par Liepnas internātpamatskolas sniegtajiem pakalpojumiem”.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.08.2014. lēmuma Nr.319 „Par Alūksnes novada reprezentācijas priekšmetu, suvenīru, ar tūrisma saistītu materiālu realizāciju”.
 23. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai.
 24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 25. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2015.gadā.
 26. Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu.
 27. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Viktora Ķirpa Ates muzejam.
 28. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻA:Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv