Alūksnes novada domes 23.01.2014. ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

Darba kārtībā:

1. Par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā.
2. Par projekta „Vienkāršota renovācija Astēs un Ūsās” realizēšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2014.gada darba plāna apstiprināšanu.
4. Par pašvaldības aģentūras „ALJA” 2014.gada darba plāna apstiprināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas 2014.gada sadalījumu un vidējā termiņa programmas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu.
6. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2014.gadā.
7. Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu.
8. Par noteikumu Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam” izdošanu.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
10. Par saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” izdošanu
11. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā maksas noteikšanu.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv