ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2014. gada 23. oktobrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bērzukalni”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXXXXXXX.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lenkavieši”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXXXXXXX.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas „Medību koordinācijas komisija” nolikuma apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)””.
5. Par nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu un līgumsoda samazināšanu.
6. Par naudas balvu Andrim VOSEKALNAM par izciliem sasniegumiem sportā.
7. Par naudas balvu Edgaram BERTUKAM par izciliem sasniegumiem sportā.
8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.426 „Par Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem”.
9. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma maksas noteikšanu.
10. Par atbalstu projekta īstenošanai un līdzekļu piešķiršanu.
11. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem nekustamā īpašuma iegādei.
12. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pieslēguma ierīkošanai.
13. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei „Pūcīte”.
14. Par līdzekļu piešķiršanu Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādei „Zemenīte”.
15. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv