ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2014. gada 24. aprīlī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Eglītes”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 009 0107.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ratenieki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 005 0084.
3. Par nekustamā īpašuma „Gobusalas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 005 0006 sadales projekta apstiprināšanu.
4. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.14 piederošo zemesgabala kopīpašuma daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
5. Par dzīvojamās mājas Helēnas ielā 45, Alūksnē, Alūksnes novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kārklu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.02.2011. instrukcijā Nr.1/2011 „Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”.
9. Par saistošo noteikumu Nr.11/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” izdošanu.
10. Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
11. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
12. Par projektu „Mālupes salas labiekārtošana kultūras, sporta, brīvā laika aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai”.
13. Par biedrības „Pierobežas raksti” projektu.
14. Par projektu „Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanai brīvā dabā”.
15. Par projektu „E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā”.
16. Par projektu „Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Pededzes pagastā”.
17. Par Ilzenes pagasta pārvaldes projektu.
18. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” projektu.
19. Par biedrības „Ilzenes attīstībai” projektu.
20. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei „Amatam ir zelta pamats”.
21. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem;
22. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.128 „Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jumta remontam”.
23. Par projektu ieceru apstiprināšanu izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.
24. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada vidusskolai.
25. Par dalību grāmatas „Puķu draugi” izdošanā un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
26. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
27. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
28. Par saistošo noteikumu Nr.12/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv