ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE Nr.13
2014. gada 24. jūlijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.04.2014. lēmumā Nr.139 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Eglītes”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 009 0107”.
 2. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.20 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 4, Alūksnē atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes muzeja nolikuma apstiprināšanu.
 5. Par Alūksnes muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2019.gadam apstiprināšanu.
 6. Par grozījumiem Jaunlaicenes muižas muzeja nolikumā.
 7. Par Jaunlaicenes muižas muzeja 2014.-2019.gada darbības un attīstības stratēģijas apstiprināšanu.
 8. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā.
 9. Par atļauju atvērt spēļu zāli un  organizēt attiecīgās azartspēles Pils ielā 66, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 10. Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību.
 11. Par biedrības „Sporta klubs „Alūksne”” projektu.
 12. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
 13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Dzīvokļu apsaimniekošanas biedrībai „VIĻŅI” kurināmā katla iegādei un uzstādīšanai.
 14. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu sporta interešu izglītības programmu īstenošanai.
 15. Par līdzekļu piešķiršanu pārseguma siju pastiprināšanai.
 16. Par Alūksnes Pilssalas estrādes jumta remontu.
 17. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu gājēju pārejas ierīkošanai Kanaviņu un Torņa ielas krustojumā, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 18. Par līdzekļu piešķiršanu Jaunalūksnes pagasta pārvaldei.
 19. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu ietves labiekārtojumam Latgales ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 20. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu.
 21. Par Būvvaldes vadītāju – arhitektu.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 23. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.
 24. Par Alūksnes novada reprezentācijas priekšmetu, suvenīru, ar tūrisma saistītu materiālu realizāciju.

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv