ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE Nr.17
2014. gada 25. SEPTEMBRĪ, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kļavas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXX.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Burtnieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXX.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Auguļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXX.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Karitāni”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXXX.
 5. Par ceļa servitūta nodibināšanu un Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pleskavas ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma „ceļš Ploskums-Sarkanīte”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 7. Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa kļūdaino aprēķinu dzēšanu.
 10. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata pilnveidošanu.
 11. Par konkursa „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr_/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2015 gadā” izdošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.44/2013 "Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” izdošanu.
 14. Par 26.06.2014. lēmuma Nr.208 „Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Alūksnē atsavināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 15. Par Alūksnes novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmuma Nr.266 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 16. Par Alūksnes novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
 17. Par Dzīvokļu komisijas sastāvu.
 18. Par atļauju Mārai KAULIŅAI savienot amatus.
 19. Par atļauju Ingum BERKULIM savienot amatus.
 20. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes sporta klubs „Lagūna”” projekta „Alūksnes atklātais čempionāts galda tenisā” realizācijai.
 21. Par līdzfinansējumu biedrībai „Spēka pasaule” projekta „2014.gada „Alūksnes sporta kluba čempionāts svara stieņu spiešanā guļus” (4.kārtas)” realizācijai.
 22. Par līdzfinansējumu biedrībai „REMIS” projekta „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana” realizācijai.
 23. Par līdzfinansējumu biedrībai „Rīgas Latviešu biedrība” projekta „Pieminekļa izveide un uzstādīšana mākslinieces - grafiķes Dzidras EZERGAILES (1926-2013) piemiņas saglabāšanai” realizācijai.
 24. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada pensionāru apvienība” projekta „Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums Alūksnes novada pensionāriem” realizācijai.
 25. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projekta „Lai dzīvotu senais Atzeles novads...” realizācijai.
 26. Par līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši” projekta „Kad vējo krizantēmu smarža” realizācijai.
 27. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ziemerpils” projekta „Rudens notikums Ziemeru muižā” realizācijai.
 28. Par līdzfinansējumu biedrības „Alūksnes novada izglītības attīstības centrs” projekta realizācijai.
 29. Par līdzfinansējumu biedrībai „JAUNALŪKSNES DĀLDERI” projekta „Ar šādu gaismu zeltainu nekad vēl rudens nav pār mani lijis...” realizācijai.
 30. Par naudas balvu Robertam PRANCKUNAM par izciliem sasniegumiem sportā.
 31. Par tautsaimniecības nozarei nozīmīgu tūrisma objektu attīstību Alūksnes novadā.
 32. Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju.
 33. Par līgumsoda apmēra samazināšanu.
 34. Par Bejas novadpētniecības centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 35. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 36. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 37. Par atbrīvošanu no maksas par internāta izmantošanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.
 38. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmā 2014. – 2016.gadam.
 39. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Rezerves fonda.
 40. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas palielināšanai.
 41. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem  neparedzētiem gadījumiem Mālupes pamatskolai.
 42. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Pilssalas estrādes jumta remontam.
 43. Par papildus līdzekļu piešķiršanu gājēju tilta izbūvei.
 44. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai.
 45. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 46. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu.

 SLĒGTĀ DAĻA:
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv