ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE Nr.11
2014. gada 26. jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Druvas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658 001 0015;
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Auguļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs  3660 001 0013;
 3. Par nekustamā īpašuma nodokli;
 4. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.19 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības;
 5. Par dzīvojamās mājas „Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.7 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības;
 6. Par cirsmas „Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu;
 7. Par cirsmas „Eglaine”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu;
 8. Par cirsmas „Kaktiņi ZR 2”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu;
 9. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Alūksnē atsavināšanu;
 10. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu;
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Klubs”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu;
 12. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lazdiņas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu;
 13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.86 "Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves būvniecībai un apsaimniekošanai";
 14. Par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā;
 15. Par līdzfinansējumu biedrībai „REMIS” projekta „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošanai” realizācijai;
 16. Par līdzfinansējumu biedrībai „Nāc pretim” projekta „Piemineklis novadnieces, dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņai” realizācijai;
 17. Par līdzfinansējumu biedrībai „Radošie malēnieši” projekta „Radošās darbnīcas „Malēnieši pasaulē - kopīgais un atšķirīgais”” realizācijai;
 18. Par līdzfinansējumu biedrībai „Veclaicenes Avotiņš” projekta „Pārgājieni ar garšu Veclaicenē 2014” realizācijai;
 19. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projekta „Vasariņas sporta prieki” realizācijai;
 20. Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviešu - igauņu kultūras biedrība „STĪGA-KEEL”” projekta „Igauņu diena Veclaicenē 2014” realizācijai;
 21. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība „Katrīna”” projekta „6.vasaras skola, sadarbībā ar Malienas dāmu klubu „Ābele”, „Tā mīl Malienā...”” realizācijai;
 22. Par līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta „Salauztie mūži atmiņās sāp” 7.daļas 6.filma” realizācijai;
 23. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība” projekta „Saimnieku un Saimnieču dienas pasākums” realizācijai;
 24. Par līdzfinansējumu draudzes „ZELTIŅU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE” projekta realizācijai;
 25. Par projektu „Pededzes sabiedriskā centra labiekārtošana”;
 26. Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā;
 27. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem”;
 28. Par grozījumiem Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā;
 29. Par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktoru;
 30. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 „Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu”;
 31. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu;
 32. Par Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām” precizēšanu;
 33. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam „Šķēršļu skrējiens Ilzenē 2014”;
 34. Par Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu;
 35. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā telpu nomu;
 36. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumā Nr.498 „Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”;
 37. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmā 2014.-2016.gadam;
 38. Par medību platību apsaimniekošanu;
 39. Par līdzekļu izdalīšanu arheoloģiskās izpētes darbiem no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem;
 40. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes Jaunās pils remontam no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem;
 41. Par dalību reklāmas materiāla veidošanā un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tā raidīšanai;
 42. Par līdzekļu piešķiršanu mobilā žoga iegādei;
 43. Par līdzekļu piešķiršanu datora komplekta iegādei;
 44. Par skeitparka konstrukciju elementu izgatavošanu un uzstādīšanu;
 45. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”;
 46. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;
 47. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.130 “Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammā 2014.gadam”;
 48. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu;
 49. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”;
 50. Par darba attiecību izbeigšanu ar Līgu BIETI;
 51. Par atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt attiecīgās azartspēles Pils ielā 66, Alūksnē, Alūksnes novadā;

SLĒGTĀ DAĻA
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv