2014. gada 27. februārī, plkst. 10:00
DARBA KĀRTĪBA

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rutki 1”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3672 002 0015.
 2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām „Paegļi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 36600030030, un „Lazdas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 36600030013.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ottes dzirnavas”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3664 002 0093.
 4. Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.15 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 5. Par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu „Ozolkalni”, Annas pagastā, Alūksnes novadā.
 6. Par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu „Lāčplēši 2”, Annas pagastā, Alūksnes novadā.
 7. Par noteikumu Nr._ /2014 „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi” apstiprināšanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr._ /2014 „Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” izdošanu.
 9. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.428 „Par maksas apstiprināšanu Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma „Pagodinājums kultūrā”, „Pagodinājums sportā” un naudas balvu piešķiršanu.
 11. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 „Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 12. Par Administratīvās komisijas sastāvu.
 13. Par projektu „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.
 14. Par projektu „Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.
 15. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu.
 16. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
 18. Par darba attiecību izbeigšanu ar Līgu ŠĶEPASTI.
 19. Par Alūksnes Jaunās pils remontu.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 12.februāra lēmumā Nr.43 „Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” īstenošanai”.
 21. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem automašīnas iegādei.
 22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumos Nr.22/2011 „Kārtība, kādā tiek izmantota Alūksnes novada pašvaldības manta un finanšu resursi”.
 23. Par pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības investīciju projektiem.
 24. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu.
 25. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 26. Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides pārskata projekta Alūksnes novada teritorijas plānojumam 2015. - 2027.gadam nodošanu publiskai apspriešanai.
 27. Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. - 2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai  un institūciju atzinumu saņemšanai.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv