ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE Nr.10
2014. gada 27. maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecgobas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 008 0047.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemesgabala „Pullans 10”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Liepnas vidusskolas organizētajai nometnei „Mazpulcēni - savas zemes saimnieki”.
 4. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei „Ierasti neierastā Maliena”.
 5. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei „Raibā nedēļa”.
 6. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.425 „Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem”.
 7. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālā dienesta nolikumā.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 10. Par Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 11. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu” izdošanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām” izdošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” izdošanu.
 14. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā.
 15. Par dalību skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanā un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 16. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem autobusa pieturvietas rekonstrukcijai.
 17. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pilsētas Bērnu un  jaunatnes sporta skolai.
 18. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai.
 19. Par līdzekļu izdalīšanu Liepnas vidusskolai no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
 20. Par līdzekļu piešķiršanu Bejas novadpētniecības centram.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 22. Par Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu.
 23. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv