ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2014. gada 27. novembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vilnīši”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3672 005 0023.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sprogas 7”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 008 0023.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grīvnieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 012 0001.
 4. Par dzīvojamās mājas „Vecpuncene”, Puncenē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumiem Nr.2, 3, 4 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo  daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 5. Par dzīvojamās mājas „Vētras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.5 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumā Nr.80 „Par zemes iznomāšanu Intam ŠĶENDERAM”.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 51, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma „ceļš Aizupītes – Strautiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 9. Par zemes reformas pabeigšanu  Alūksnes novada Alūksnes pilsētā.
 10. Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām.
 11. Par darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izskatīšanu.
 12. Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu.
 13. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Medību koordinācijas komisija” locekļu sastāvā.
 14. Par Alūksnes novada domes 25.09.2014. lēmuma Nr.342 atzīšanu par spēkā neesošu.
 15. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.Rīcības plāna aktualizēšanu un Investīciju plāna izstrādi.
 16. Par projektu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Annas, Alsviķu, Zeltiņu, Mārkalnes un Pededzes pagastos”.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” izdošanu.
 18. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”” izdošanu.
 19. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
 20. Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.
 21. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem kinoloģijā.
 22. Par grozījumiem Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikumā.
 23. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.423 „Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 24. Par maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā.
 25. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem fotoalbuma iegādei.
 26. Par līdzekļu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei.
 27. Par transportlīdzekļa nodošanu un iegādi.
 28. Par līdzekļu piešķiršanu zivju mazuļu iegādei.
 29. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pašvaldības aģentūrai „ALJA”.
 30. Par līdzekļu piešķiršanu tautas tērpu papildināšanai.
 31. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Mārkalnes pagasta pārvaldei.
 32. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Pededzes pagasta pārvaldei.
 33. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sporta pasākumu rīkošanai.
 34. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jauniešu biznesa ideju konkursa īstenošanai.
 35. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem starptautiskās izstādes “BAU 2015” apmeklējumam.
 36. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 37. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2014.gadam”” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻA:Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv